تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - مطالب ابر انگیلیسی
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت5

دوشنبه 14 تیر 1389 20:53

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان گذشته ی كامل ( ماضی بعید )
Past perfect tense

زمان گذشته ی كامل یا ماضی بعید بیانگر زمانی است كه كاری در زمان گذشته ی دور قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است . یعنی در این زمان دو كار در گذشته انجام گرفته و اولین كار انجام شده با گذشته ی كامل و دومین كار انجام شده با گذشته ی ساده بیان می شود . شكل فعل در این زمان با استفاده از فعل كمكی Had و اسم مفعول می باشد كه در مورد ساختار آن به طور جداگانه شرح خواهیم داد : 

فرمول كلی ساخت این زمان به شكل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )

قیدها + مفعول + اسم مفعول + had + فاعل


این زمان معمولاً با حروف ربط زیر همراه است :
After When While As soon as Before Till By the time Until 


كه درمورد كاربرد هر یك از این حروف ربط به طور جداگانه بحث خواهد شد . حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :
1. جمله خبری مثبت : بیانگر خبری مثبت در زمان گذشته كامل است .
مثال :
آنها كیك را خورده بودند . They had eaten the cake . 
او غذا (ناهار ) را پخته بود . She had cooked the lunch . 

2.جمله خبری منفی : بیانگر خبری منفی در این زمان است . برای منفی كردن زمان گذشته كامل فقط كافی است از كلمه یNot بعد از فعل كمكی had استفاده می كنیم .

آنها كیك را نخورده بودند . They had not eaten the cake . 
او غذا را نپخته بود . She had not cooked the lunch 

3.جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن این زمان كافی است جای فعل كمكی Had را به اضافه ی Not را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را طبق دستور شماره 3 می نویسیم .

مثال :
آیا آنها كیك را نخورده بودند ؟ Hadn't they eaten the cake ? 
آیا او ناهار را نپخته بود ؟ Hadn't she cooked the launch ? 

5.جمله ی سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه قبلاً بیان شد ، فقط كافی است كلمه پرسشی مورد نظر را در اول جمله قرار داده و جمله را طبق دستور شماره ی 3 و 4 بنویسیم .
مثال :
آنها چه موقع كیك را خورده بودند ؟ When had they eaten the cake ? 
چرا آنها كیك را نخورده بودند ؟ Why hadn't they eaten the cake ? 
او چه چیزی پخته بود ؟ What had she cooked ? 

موارد كاربرد زمان گذشته ی كامل :
1. این زمان بیانگر كارهایی است كه در زمان گذشته قبل از عمل دیگر اتفاق افتاده ایت كه معمولاً با یك جمله گذشته ی ساده نیز همراه است و همچنین كلمات ربط زیر این دو زمان را به هم مرتبط می كند .
جمله ی گذشته ساده + When / By the time / Before + جمله گذشته ی كامل
هنگامی كه تلفن زدم ، رضا به خانه رسیده بود . Reza had got home t when I phoned . 
هنگامی كه من به آنجا رسیدم ، تمام دوستانم رفته بودند . All of my friends had gone by the time I arrived there .
نكته بعدی در مورد كاربرد این زمان با حروف ربط به شكل زیر است .
جمله گذشته كامل + As soon as / Until / Till / After + جمله ی گذشته ساده 

بعد از دیدن پدرم ، همه چیز را به او گفتم . After I had seen my father , I told him every thing . 
معلم درس را شروع نكرد تا همه رسیدند . The teacher didn't start lesson , until everyone had arrived . 

2. زمانی نیز اتفاق می افتد كه گوینده از یك زمان معینی كه در گذشته اتفاق افتاده یك زمان به عقب بر می گردد كه در اینجا ما از زمان گذشته كامل استفاده می كنیم .
They saw the empty glasses and cups and understood that two people had been in the room .
آنها لیوان ها و فنجان هی خالی را دیدند و متوجه شدند كه دو نفر در اتاق بوده اند ( قبلاً بودند )
The judge asked why I hadn't to the lawcourt . 
قاضی از من پرسید كه چرا در دادگاه حاظر نشدم ( حاضر نشده بودم )
3 . پس از كلمات زیر و به طور كلی پس از صفات عالی جمله گذشته كامل به كار می رود . البته با توجه به اینكه جمله ای كه همراه آن است به صورت گذشته باشد . نكته قابل توجه اینكه پس لز صفات عالی جمله گذشته كامل با ever همراه می باشد .
The most beautiful –Only – The first – The second …..
You were the best man that I had ever seen .
شما اولین مردی بودید كه من تا به حال دیده بودم .
It was the third time that she had come to Abadan . 
این سومین باری بود كه او به آبادان آمده بود .
4 .اگر كلمات زیر را كه قبلاً نیز در زمان حال كامل كاربرد داشت ، بخواهیم در زمان گذشته ی كامل به كار ببریم ، مشروط بر این است كه نسبت به یك نقطه ی زمانی گذشته مطرح شود .
Yet Since Already For Just for 
When I arrived , he had just left .
وفتی من رسیدم او تازه رفته بود .
The exam had already began , when I arrived there .
وقتی من به آنجا رسیدم ، امتحان تازه شروع شده بود .

زمان گذشته كامل استمراری
Past perfect continues tense
زمان گذشته ی كامل استمراری یا ماضی بعید استمراری ادامه و استمرار كاری را در یك دوره زمانی قبل از عمل دیگری در گذشته نشان می دهد ، یعنی نشانگر این موضوع است كه اولاً قبل از عمل دیگری انجام یافته و دوماً طریقه انجام یافتن آن به صورت استمراری بوده . كلیه علائم آن مانند گذشته كامل است ولی تاكید بر ادامه عمل یا طول زمان در آن ذكر می شود .

شكل فعل در این زمان عبارت است از had been كه چون به صورت استمراری است یك ing نیز در این زمان پس از فعل اضافه خواهیم كرد .
فرمول و ساختار كلی این زمان به شكل زیر است : ( از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + ing + فعل + had been ‌+ فاعل
حال به تفسیر و ساختار آن می پردازیم :
1.جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان گذشته كامل استمراری است .
مثال :
آنها دو ساعت منتظر می بودند . They had been waiting for two hours . 
We had been playing for 50 minutes , when it started to rain .
ما پنجاه دقیقه داشتیم بازی می كردیم كه باران شروع به باریدن كرد . 
2.جمله خبری منفی : بیانگر خبری منفی است و لازم به توضیح است كه برای منفی كردن این زمان فقط كافی است از كلمه ی not بعد از had استفاده كنیم .
آنها دو ساعت منتظر نبودند . They had not been waiting for two hours . 
ما پنجاه دقیقه بازی می كردیم كه باران شروع به باریدن كرد . We had not been playing for 50 minutes , when it started to rain .
1. جمله سوای مثبت : برای سوالی كردن این زمان فقط كافیست جای had را با فاعل عوض كنیم .
مثال :
آیا آنها دو ساعت منتظر بودند ؟ had they been waiting for two hours ? 
آیا 50 دقیقه بود داشتیم بازی می كردیم كه باران بارید ؟ Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
2. جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی كافیست از كلمه ( فعل كمكی ) Hadn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره سه بقیه جمله را بنویسیم .
مثال :
آیا آنها دو ساعت منتظر نبودند ؟ Hadn't they been waiting for two hours ? 
Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
آیا 50 دقیقه نبود داشتیم بازی می كردیم كه باران آمد ؟
3. جمله سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی ، كافیست این كلمات را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره ی شماره 3 و 4 بقیه جمله را بنویسیم .
مثال : 
آنها چه مدت منتظر بودن ؟ How long had they been waiting ? 
چرا آنها به مدت دو ساعت منتظر بودند ؟ Why had they been waiting for two hours ? 
ما به مدت 50 دقیقه ، كجا بازی می كردیم ؟ where had we been playing for 50 minutes ? 
شما به مدت 50 دقیقه ، كجا بازی می كردید ؟ where had u been playing for 50 minutes ? 


موارد كاربرد زمان گذشته كامل استمراری :
موارد كاربرد این زمان طبق همان توضیحی است كه قبلاً دادیم و فقط به چند مثال دیگر بسنده می كنیم .
It was 7 o'clock and he was tired , because he had been working since down . 
ساعت 7 بود و او خسته بود چون از سپیده دم كاركرده بود .
He had been driving all day , so he was very tired when he arrived . 
تمام روز او رانندگی كرده بود بنابراین وقتی رسید خیلی خسته بود .
I had been running today , therefore I went to take a bath .
امروز دویده بودم بنابراین به حمام رفتم كه دوش بگیرم .

زمان آینده ساده
Simple future tense
زمان آینده بیان کننده ی کار یا حالتی است که در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد و این زمان بر کار یا حالتی دلالت می کند که احتمال وقوع داشته یا به اراده و تمایل و قول شخص نیز وابسته است . برای ساختن این زمان از افعال معین Will یاShall همراه با شکل ساده ی فعل اصلی ( شکل فعل به صورت ساده ) استفاده می کنیم .
فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )
قیدها + مفعول + شکل ساده ی فعل + Will / Shall + فاعل
البته نکته ی قابل ذکر که قبلاً هم بیان شده این است که برای بیان تصمیم یا نیتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به طور معمول از فعل To be going to استفاده می شود که همراه با مصدر اصلی فعل است . در ادامه این بحث باز متذکر می شویم که هرگاه قصد انجام کاری صورت گیرد حتماً باید از فعل T o be going to استفاده کنیم .
معمولاً در مکالمات روزمره به جای Will و Shall صورت مخفف آن را به کار می بریم .
I will à I'll 
We will go à We'll 
She will buy à She'll buy
He shall do à He'll do
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :
1.جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان آینده ساده است که فرم ساخت آن طبق فرمول قبل می باشد .
مثال : 
او یک نامه خواهد نوشت . He will write a letter . 
آنها مسافرتی به تهران خواهند داشت . He will / shall take a trip to Tehran .
2. جمله خبری منفی : بیانگر جمله خبری به صورت منفی است ، و برای منفی کردناین زمان فقط کافیست از کلمه Notپس از افعال کمکی Will و Shall استفاده کنیم ( به صورت Won't و Shan't )
مثال :
او نامه ای نخواهد نوشت . He will not / won't write a letter .
آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . They shall not / shan't take a trip to Tehran .
3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال کمکی Shall و will را با فاعل عوض کنیم .
مثال :
آیا او نامه ای خواهد نوشت . Will he write a letter ? 
آیا آنها مسافرتی به تهران خواهد داشت . Will / Shall they take a trip to Tehran ?
4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست کلمه ی ( فعل کمکی ) Won't یا Shan't را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را مانند دستور شماره سه بنویسیم .
مثال : 
آیا او نامه ای نخواهد نوشت . Won't he write a letter ? 
آیا آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . Won't they take a trip to Tehran . 
5. جمله ی سوالی با کلمات پرسشی : برای سوالی کردن این زمان با کلمات پرسشی کافی است کلمه ی پرسشی را اول جمله قرار داده و بسته به نوع سوالی ، منفی ، و مثبت بقیه ی جمله را طبق دستور شماره 3 و 4 می نویسیم .
مثال : 
او چه موقع نامه ای خواهد نوشت . When will he write a letter ?
آنها به کجا مسافرت خواهند کرد ؟ Where will they take a trip to ? 
نکته : مانند زمان های قبلی هرگاه از Who به عنوان فاعل جمله استفاده کنیم ، فقط کافی است فاعل جمله را حذف کرده وWho را به جای آن قرار دهیم .
مثال :
چه کسی نامه خواهد نوشت ؟ Who will write a letter ? 
چه کسانی به تهران مسافرت خواهند کرد ؟ Who will take a trip o Tehran ? 
موارد کاربرد زمان آینده ساده :
1. کارهایی که به صورت تکراری مربوط به زمان آینده است را با زمان آینده ساده نشان می دهیم .
ماه آینده ، آنها هفته ای سه بار کلاس ریاضی خواهند داشت . Next month , they will have mathematics classes 3 times a week .
2. هرگاه شخص گوینده بخواهد عقیده ، شک و تردید شخصی خود و گمان و حدس و ... مربوط به آینده را بیان کند ، ابتدا از افعال زیر و پس از جمله آینده می تواند استفاده کند . این افعال عبارتند از : 
Think – feel – believe – hope – expect – be – sure – doubt – suppose – guess 
مثال : 
I am sure , we will win the game to tomorrow .
من مطمئن هستم که فردا بازی را خواهیم برد .
امیدوارم به شیراز بروی . I hope you'll go to Shiraz . 
نکته : در این حالت می توانیم معمولاً به جای جمله اول هم به تنهایی از کلمات زیر استفاده کنیم .
Maybe – probably – perhaps – certainly 
مثال : 
شاید برگردد . perhaps , he will go back . 
مسلماً ، آنها پیام تسلیت ( و ابراز همدردی ) مرا خواهند پذیرفت . Certainly , they will accept my condolence .
3. افعال کمکی که در زیر به آن اشاره می شود ، اگر با قسمت اول فعل باشد ، به زمان آینده اشاره خواهد داشت .
Can – may – might – ought to – must – should – could - ………..
Am to – is to – are to 
Had better – would rather 
(am / is are ) supposed to
(am / is / are ) going to
نکته مهم اینکه پس از would rather و had better فعل به صورت ساده و مصدر بدون to به کار می رود .
آنها قرار است ( قصد دارند ) به اهواز بروند . They are to go Ahwaz . 
ترجیح می دهم که بروم ، این ماشین را بخرم . I would rather go to buy this car .
4.آخرین نکته مهم و کاربردی در زمان آینده ساده این است که هرگاه افعال زیر به صورت حال ساده با مصدر ، به کار رود دلالت بر زمان آینده ساده دارد .
Want refuse choose wish plan decide mean would like promise intend prefer like 
مثال :
من می خواهم فردا به لندن بروم . I want to go to London tomorrow . 
من آرزو دارم یک ماشین نو بخرم . I wish to buy a new car .
من قول می دهم که پول شما را فردا صبح تحویل دهم . I promise to give your money tomorrow morning


زمان آینده استمراری 
Future continues tense
زمان آینده استمراری بیانگر زمانی است که تداوم و فعالیت عملی را در زمان آینده نشان می دهد . در ساختن این زمان از افعال معین و کمکی استفاده می کنیم . بنابراین برای ساختن این زمان از فرم زمان آینده فعل to be که عبارت از will be v می باشد ، به همراه ing فرم فعل اصلی استفاده می شود . به طور کلی فرمول ساخت این زمان به شکل زیر است : ( از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + ing + فعل اصلی + will be / shall be + فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم و قبل از هر چیزی لازم است بگویم که این زمان نقطه مقابل گذشته استمراری است و دلالت بر عملی می کند که در زمان مشخصی در آینده در حال انجام می باشد .
1. جمله خبری مثبت : بیانگر جمله ی خبری به صورت مثبت است .
او در کلاس انگلیسی درس خواهد داد . She will be teaching English in the class .
آنها مشغول کار کردن در باغ خواهند بود . They shall be working in the garden .
2. جمله خبری منفی : بیانگر جمله خبری منفی است که برای ساختن شکل منفی این زمان فقط کافی است از کلمه not پس از will و shall استفاده کنیم .
لازم به ذکر است مخفف این کلمات به صورت won't و shan't خواهد بود .
She won't teaching English in the class .
او مشغول درس دادن انگلیسی در کلاس نخواهد بود .
آنها مشغول کارکردن در باغ نخواهند بود . They shan't be working in the garden . 
3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان به صورت مثبت فقط کافیست جای افعال کمکی will و shall را با افعال عوض می کنیم .
آیا او مشغول درس دادن انگلیسی در کلاس نخواهد بود . Won't she be teaching English in the class ?
آیا آنها مشغول کارکردن در باغ نخواهند بود ؟ Shan't they be working in the garden ? 
4. جمله سوالی با کلمات پرسشی : برای سوالی کردن این زمان با کلمات پرسشی کافی است از کلمات پرسشی که قبلاً بیان شد ، در اول جمله استفاده کرده و بقیه جمله را طبق دستور شماره ی 4 و 5 عمل کنیم .
مثال :
او مشغول درس دادن چه چیزی در کلاس خواهد بود ؟ What will she be teaching in the class ? 
او کجا مشغول تدریس انگلیسی خواهد بود . Where will she be teaching English . 
یا 
آنها کجا مشغول کار کردن خواهند بود ؟ Where shall they be working ? 
موارد کاربرد زمان آینده استمراری :
1. جمله در آینده استمراری بیانگر کار یا حالتی است که در زمان آینده ی مشخصی در حال انجام یافتن خواهد بود . و اشاره به یک کار ناتمام دارد و قیدهای زیر همراه آن به کار می روند .
قیود زمان آینده + at .. o'clock 
At 5 o'clock next week
At this time tomorrow 
مثال :
او فردا این موقع مشغول چه کاری خواهد بود ؟ w What will she be doing at this time tomorrow ? 
هفته ی آینده در این لحظه ، یا روی یک ساحل خوابیده یا در دریا مشغول شنا کردن خواهم بود .
Next week , at this time . I will be lying on the beach or swimming in the sea .
2. هرگاه کاری در زمان آینده به طور مستمر در حال انجام شدن باشد ، اما به وسیله کار دیگری قطع شود یا اینکه کار دیگری در مقابل آن اتفاق افتد را با آینده استمراری بیان می کنیم .
موقعی که آنها در ساعت دو می آیند ما مشغول نهار خوردن خواهیم بود .
وقتی برگردیم آنها منتظر ما خواهند بود . They will be waiting for us , when we come back .
3. اعمال و کارهایی که در طول زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت ، را می توانیم با این زمان بیان کنیم . که معمولاً با کلمه ی all به اضافه قیدهای آینده بیان می شود . 
All next week - all next month
I will be preparing my books all next week .
تمام هفته آینده مشغول آماده کردن کتاب هایم خواهم بود .
4. افعال کمکی ( must – may – can – shall ) نیز مفاهیم استمراری را به جمله می دهند ، که معمولاً در مورد نتیجه گیری ، امکان و توانایی در جمله می باشد .
My father is not at home , he must be taking this afternoon break .
پدر من در خانه نیست . شاید مشغول استراحت کردن بعد از ظهر است . ( نتیجه گیری ) 
I don't know where he is , he may be walking in the park .
نمی دانم او کجاست ، ممکن است مشغول قدم زدن در پارک باشد .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت4

دوشنبه 14 تیر 1389 20:49

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال کامل استمراری
Present perfect continuous tense

حال کامل استمراری بیانگر عملی است که در گذشته شروع گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و هنوز هم در حال استمرار بوده و ادامه دارد . فعل این زمان به صورت have been و has been همراه با فرم ing در فعل اصلی است .
فرمول ساخت این زمان به شرح زیر است : ( از چپ به زاست بخوانید )

قیدها + مفعول + ing + فعل اصلی + have been /has been + فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان همراه با مثال می پردازیم . 

1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر مثبت در زمان حال کامل استمراری است .

مثال :

هم اکنون دو ساعت است که پدر من منتظر است . My father has been waiting for two hours.
هم اکنون آنها سخت کار می کنند. .They have been working hard
( یعنی در حال کار کردن بوده و هستند و ممکن است کار هنوز هم ادامه داشته باشد )

2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن جملات خبری فقط کافی است از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده می کنیم .

مثال :

پدر من دو ساعت منتظر نبوده است . My father hasn't been waiting for two hours.
آنها سخت کار نمی کرده اند (هنوز هم نمی کنند )They haven't been working hard . 


3.جمله سوال مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافی است ، جای فعل کمکی have , has را با فاعل عوض کنیم .

مثال :

آیا پدر من هم اکنون دو ساعت است که منتظر بوده است . Has my father been waiting for two hours? 
آیا آنها سخت کار می کرده اند ؟ Have they been working hard .

4 . جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی haven't , hasn't در اول جمله قرار داده و بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .

مثال :

آیا پدر من برای دو ساعت منتظر نبوده است .Hasn't my father been waiting for two hours?
آیا آنها سخت کار نمی کرده اند ؟ Haven't they been working hard ?

5.جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل استمراری را با کلمات پرسشی که قبلاً نیز بیان شد سوالی کنیم بدین صورت است که این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 ( بستگی به نوع مثبت و منفی بودن سوال دارد ) بقیه جمله را می نویسیم . ( بقیه مطالب در مورد حذف کلمه ای که مورد سوال قرار گرفته ، قبلاً شرح داده شده است .) 

مثال :

چه مدت پدر من منتظر بوده است ؟ How long has my father been waiting for ?
پدر من در مدت 2 ساعت کجا منتظر من بوده است ؟ Where has my father been waiting for two hours ?

نکته : همانطور که قبلاً هم اشاره شد ، برای سوالی کردن جملات با کلمه پرسشی Who به عنوان فاعل جمله کافیست فاعل را حذف کرده و Whoرا به جای آن قرار دهید.

مثال :

چه کسی به مدت دو ساعت منتظر بوده است ؟ Who has been waiting for two hours ?
چه کسانی سخت کار می کرده اند ؟ Who have been working hard ?
چه کسی فرانسوی تمرین می کرده است ؟ Who has been practicing French ?
موارد کاربرد زمان حال استمراری :
1.هرگاه عملی در گذشته آغاز گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه داشته باشد را با زمان حال کامل استمراری بیان می کنیم و قیدهای کاربردی با این زمان هم به عبارت زیر است :
For
Since
All day long
All this morning
During the past 15 minutes
Up to this very moment
برای
از وقتی که
تمام روز
تمام امروز صبح
در طول 15 دقیقه گذشته
تا این لحظه


مثال :
She has been watering the flowers during the past 15 minutes.
او در طول پانزده دقیقه گذشته مشغول آب دادن به گلها بوده است .
You have been writing the letters the whole day.
تمام روز مشغول نوشتن نامه ها بوده اید ؟

2. هرگاه تکمیل عملی در زمان حال برای ما مد نظر باشد ، ولی هنوز تاکید بر استمرار عمل وجود داشته باشد ، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم .
نکته مهم در زمان حال کامل استمراری ، استمرار و تکرار عمل از نقطه آغاز تا حال که این تاکیدات را با کلمات زیر که به معنای ( به طور مداوم ) می باشد بیان کنیم .
Steadily at the stretch continually


مثال :

هزینه ی زندگی به طور مداوم بالا رفته است .The cost of living has been rising continually. 
آنها به طور مداوم کار کرده اند .( یعنی هنوز هم کار می کنند ) They have been working steadily.

3.زمان حال استمراری معمولاً با افعال زیر به کار می رود ، یعنی با افعالی به کار می رود که ماهیت استمراری داشته باشند . برخی از این افعال عبارتند از :

Lie 
Sleep 
Learn 
Stand 
Stay 
Study
Work
Sit 
Rain 
Rest 
Swim 
Snow 


زمان گذشته ساده 
Simple present tense

زمان گذشته ساده بیانگر كاری است كه در گذشته ی نه چندان دور اتفاق افتاده است كه با افعال to be یعنی was / were و یا افعال اصلی بیان می شود .
فرمول ساخت این زمان با افعال to be به شكل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )
قیدها + مفعول + was /were + فاعل
لازم به ذكر است كه was برای اول شخص و سوم شخص مفرد و were برای بقیه اشخاص به كار می رود .
من / او دیروز اینجا بودم / بود . I/she was here yesterday .

آنها دیشب در خانه بودند . They were at home last night . 
برای منفی كردن این زمان با افعال to be فقط كافیست از كلمه ی not بعد از was و were استفاده كنیم .
من دیروز اینجا نبودم . I was not here yesterday . 
آنها دیشب در خانه نبودند . They were not at home last night . 
برای سوالی كردن این زمان با افعال to be كافی است جای فاعل را با فعل to be عوض كنیم .
مثال :
Was I here yesterday ? OR wasn't I here yesterday ?
Were they at home last night ? OR weren't they at home last night ?
و بلاخره هر گاه بخواهیم با كلمات پرسشی سوالی كنیم ، كلمه ی پرسشی را اول جمله قرار داده و بقیه ی جمله را طبق دستورات قبل می نویسیم .و هر گاه از who به عنوان كلمه پرسشی استفاده كنیم ،‌مانند زمان های قبل فقط كافیست فاعل را حذف و who را جایگزین آن كنیم .
آنها دیشب كجا بودند ؟ Where were they last night ? 
دیروز چه كسی اینجا بود ؟ Who was here yesterday ? 

اكنون به زمان گذشته با كاربرد افعال اصلی می پردازیم .
همانطور كه قبلاً بیان شد ، زمان گذشته بیانگر كارهایی است كه در گذشته مشخص انجام شده و به طور كلی تمام شده باشد . كه معمولاً همراه با قیدهای زیر همراه است :
هفته گذشته Last week
ماه گذشته Last month 
دیروز Yesterday 
یك ساعت پیش An hour ago
ده سال پیش Ten years a go
قبلاً Before 
برای ساختن زمان گذشته ساده به دودسته افعال با قاعده و بی قاعده نیاز داریم .اگر افعال با قاعده را بخواهیم به كار ببریم به این شكل عمل می كنیم كه ed را به فعل مورد نظر اضافه كرده ( پسوند ) و فعل حاصل را در جمله پس از فاعل قرار می دهیم اما اگر فعل مورد استفاده در جمله بی قاعده بود باید طبق قوانین موضوعه یعنی دستور ساختن افعال بی قاعده استفاده كنیم ( كه بعد از همین پست قرار داده خواهد شد )
حال به ساختار و تفسیر این زمان می پردازیم .
1. جمله خبری متبت : بیانگر یك جمله خبری در زمان گذشته ساده است ( اتفاقیست كه در گذشته مشخص اتفاق افتاده و در گذشته به پایان رسیده است . )
مثال :
She studied English yesterday afternoon . 
او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد .
I saw her 7 days ago .
من هفت روز پیش او را دیدم .
2. جمله خبری منفی برای منفی كردن این زمان از فعل كمكی Did استفاده می كنیم . بدین صورت كه پس از فاع از فعل كمكی و منفی شده Didn't استفاده می كنیم و با توجه به این كه فعل را باید پس از استفاده از فعل كمكی گذشته ، از حالت گذشته خارج كرد مصدر فعل ( شكل اصلی فعل ) را می نویسیم .
مثال :
She didn't study English yesterday afternoon .
او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه نكرد .
I didn't see her 7 days ago .
من هفت روز پیش او را ندیدم .
3. جمله خبری تاكیدی : برای ساختن جمله ی خبری تاكیدی در زمان گذشته ،‌پس از فاعل از كلمه Did برای تاكید روی فعل استفاده می كنیم كه نمایانگر تاكید بر قطعیت و مسلم بودن جمله است .
مثال :
She did study English yesterday afternoon .
او دیروز بعد از ظهر مطمئناً انگلیسی مطالعه كرد .
I did see her 7 days ago .
من هفت روز پیش مطمئناً او را دیدم .

4. جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن زمان گذشته ساده از فعل كمكی Did در اول جمله استفاده كرده و فعل جمله را از حالت گذشته خارج می كنیم ( مصدر ) .
مثال :
Did she study English yesterday afternoon ?
آیا دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد ؟
Did I see her 7 days ago ? 
آیا او را هفت روز پیش دیدم ؟

5.جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی از فعل كمكی Didn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره ی 4 بقیه جمله را می نویسیم .
Didn't she study English yesterday afternoon ?
آیا او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه نكرد ؟
Didn't I see her 7 days ago ?
آیا من او را هفت روز پیش ندیدم ؟
6.جمله سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه قبلاً بیان شد ، فقط كافیست كه كلمات پرسشی را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را طبق دستور شماره 4 و 5 بنویسیم . و هرگاه از Who به عنوان كلمه پرسشی استفاده كردیم كافیست فاعل جمله را حذف كرده و Who را جای فاعل قرار دهیم .
When did she study English ?
او چه موقع انگلیسی مطالعه كرد ؟
Why did she study English yesterday afternoon ?
چرا او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد ؟
Why didn't you go home last night ?
چرا دیشب به خانه نرفتی ؟

موارد كاربرد زمان گذشته ساده :
1.از این زمان برای اعمالی كه در گذشته مشخصی اتفاق افتاده و به طور كلی تمام شده باشد ، استفاده مكی كنیم .
The lived in France for many years .
آنها مدت زیادی ( سال ها ) در فرانسه زندكی كردند .
You had a cold last week.
شما هفته گذشته سرماخوردگی داشتید .
2 .این زمان بیان كننده ی كارهای عادی و تكراری در گذشته است . نكته قابل توجه در این بحش این است كه بدانیم در این حالت قیدهای كثرت و تكرار همراه جمله می آیند .
When I was child , I often played ping-pong .
هنگامی كه بچه بودم ( در دوران بچگی ) اغلب پینگ-پنگ بازی می كردم .
They always went to the park when ever I saw them .
هر موقع آنها را می دیدم ، همیشه به پارك می رفتند .
1. 3.جهت كارهایی كه در گذشته فوراً اتفاق افتاده و به طور متوالی و پش سرهم بوده نیز از این زمان استفاده می كنیم . بعضی از كلمات همراه با این دستور عبارتند از :
when as soon as the moment that on that time 
As soon as he came here , I gave him your message .
به محض اینكه به خانه آمد ، پیغامت را به او دادم .
The students stood up , when I entered the class .
موقعی كه وارد كلاس شدم ،‌دانش آموزان بلند شدند .

2. كارهایی را كه در یك دوره ی زمانی در گذشته ، كمی استمرار داشته اما فوراً در همان زمان یعنی گذشته قطع شده است ، را با زمان گذشته ساده بیان می كنیم .
ما دو هفته آنجا كار كردیم . 
We worked there for 2 weeks .
دیروز صبح 3 ساعت برف بارید . 
It snowed 3 hours yesterday morning .
3. آخرین مورد و نكته ی بسیار مهم این است كه پس از كلمات ربط زیر از جمله ی گذشته ساده استفاده می كنیم .

جمله ی گذشته ساده + Till Until As soon as + جمله گذشته ی ساده 
I waited for him there till he came .
من منتظر او ماندم تا او آمد .
سری دیگر از این كلمات ربط عبارتند از :
موقعی كه when 
قبل از ... before
در آن زمان by the time
كه در ساختار جمله ی زیر به كار می رود .
جمله ی گذشته ساده When before by the time + + جمله گذشته استمراری یا كامل 
She had gone to the park , before we arrived .
قبل از اینه برسیم آنها به پارك رفته بودند .
I was listening to the radio , when you came in .
داشتم به رادیو گوش می كردم كه شما داخل شدید .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت3

دوشنبه 14 تیر 1389 20:49

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

Going to : 
فعل to beبا going to همراه با یک مصدر دیگر نشان دهنده آینده و قصد انجام کاری در آینده است که فرمول و دستور ساخت آن به شکل زیر است :
فاعل+ to be + going to + فعل ساده + قیدهای آینده


Ali is going to leave Tehran tomorrow morning. 
علی قصد دارد فردا صبح تهران را ترک کند .

They are going to buy a new car today. 
آنها قصد دارند امروز یک ماشین نو بخرند .


برای درک بهتر موارد گفته شسده نکاتی که در پایین گفته شده و نگاهی کامل و مختصر به مبحث Present Continuous است راحتماً بخواانیید .( به ویژه برای جلوگیری از سردرگمی در مورد تفاوت استفاده از حال استمراری و Going to .)
Note #1: use the Present Continuous to talk a bout actions happening ate the time of speaking and temporary actions happening around now . 
I'm doing washing-up .
He's doing a lot of exercise at the moment .
Note# 2 : use the Present Simple (NOT the Present Continuous ) with state verbs .
I know how to play chess .
like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig State verbs :

Note *1 (VERY IMPORTANT ) : Going to (future plans ) 
Using (going to) to talk about something you intend or plan to do (you have already decided to do it ) .
A:are you going to see Sally this week ?
B:I don't know .I'm going to phone her this evening .
Note *2: we often use future time expressions with going to (this afternoon ,tonight , tomorrow , next week , etc )

Note &1: ( VERY IMPORTYANT ) Present Continuous ( future arrangement ) 
Use the present continuous to talk about personal arrangements or fixed plans . they often involve other people and the time /place has been arranged .
When are you starting your new job ?
She isn't coming to my birthday party .
Note *& : (VERY IMPORTANT ) : going to and present continuous can be used to express similar ideas . choose depending on what you mean .
I'm going to see Phil again . ( a decision has been made but not arrangement )
I'm seeing Phil tonight at this club . ( an arrangement has been made with Phil )
Note *&2: with verbs go and com , we usually use the present continuous .
I am going to Australia as soon as I have saved enough money


زمان حال کامل یا ماضی نقلی
Present perfect tense
زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیانگر کاریست که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر و نتیجه ی آن مورد نظر است و شکل فعل در این زمان با افعال کمکی have , has همراه است که has برای سوم شخص مفرد و have برای بقیه اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد .
برای ساختن این زمان و به طور کلی زمانهای کامل که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد ، نیاز به اسم مفعول فعل مورد نظر است . لازم به ذکر است که افعال از نظر قاعده به دست آوردن اسم مفعول و شکل گذشته فعل به دو دسته با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده ، مانند ساختار گذشته ی فعل ، فقط یک ed به فعل اضافه می کنیم .

مثال :

Work à worked , open à opened , walk à walked , close à closed

اما افعالی که بی قاعده هستند ، خودشان دارای اسم مفعول می باشند که طبق قوانین موضوعه در انگلیسی بیان شده است .

مثال :

Go à gone , see à seen , think à thought , put à put
در پایان این آموزش به لیست کلی این افعال اشاره شده است . 
فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : (از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + اسم مفعول + have /has + فاعل

حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :

1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر واقعی و مثبت در زمان حال کامل می باشد .

مثال :
آنها قبلا مرا دیده اند .They have seen me before. 
او سخت کار کرده است .She has worked hard. 

2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن این زمان کافیست از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده کنیم .
مثال : 
آنها قبلاً مرا ندیده اند . They have not /n't seen me before.
او سخت کار نکرده است . She has not /n't worked hard.

3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان به شکل مثبت ، جای have , has را با فاعل عوض می کنیم . 

مثال :

آیا آنها قبلاً مرا دیده اند ؟ Have they seen me before ? 
آیا او سخت کار کرده است . Has she worked hard?

4. جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی ، فقط کافی است افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی به صورت haven't وhasn't در اول جمله قرار دهیم و سپس بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .
مثال :
آیا آنها قبلاً مرا ندیده اند ؟Haven't they seen me before ? 
آیا او سخت کار نکرده است ؟Hasn't she worked hard ? 

نکته بسیار مهم : افعال has , have را هر گاه به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده کنیم برای سوالی کردن از افعال کمکی do , does استفاده می کنیم . اما در اینجا افعال have , has به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده می کنیم ( و در کنار آن اسم مفعول ، فعل اصلی را قرار می دهیم ) و بنابراین برای سوالی کردن از خود فعل have , has استفاده می کنیم . 

5. جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) را با کلمات پرسشی ، که قبلاً بیان شد ، سوالی کنیم این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 بقیه جمله را می نویسیم .
چرا آنها مرا قبلاً دیده اند ؟Why have they seen me before ? 
چه موقع آنها مرا دیده اند ؟When have they seen me ? 
چرا او سخت کار نکرده است ؟ Why hasn't she worked? 

نکته : هرگاه از کلمه ی پرسشی who به عنوان فاعل جمله استفاده کردیم فقط کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم .
مثال : چه کسانی قبلاً مرا دیده اند ؟ Who have seen me before ? 
چه کسی سخت کار نکرده است ؟ Who hasn't worked hard ? 

موارد کاربرد زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) 

1. برای بیان کاری که اخیراً اتفاق افتاده یا هم اکنون منتظر پایان یافتن آن هستیم . که در این حالت می توانیم از کلمات just _ now _ just nowاستفاده کنیم .
خواهرم همین الان رسیده است . My sister had just arrived. 
من همین الان تکالیفم را تمام کرده ام .I have finished my homework just now. 

2. برای بیان کاری که در گذشته تکرار شده است نیز می توانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم .
آنها ما را دو بار برای شام دعوت کرده اند . They have invited us for dinner twice.
او هرگز چنین گلهای زشتی را ندیده است . She has never seen such ugly flowers.

3. همچنین کارهایی که در زمان گذشته نامعلوم و نامشخص اتفاق افتاده است را می توانید با این زمان بیان کنیم ، که در این حالت کلمات زیر تاکید بر انجام شدن این کار است .


Finally
before
already
lately
recently
yet
سرانجام
قبلاً
اخیراً
قبلاً
اخیراً
هنوز


مثال :

علی اخیراً این درس را خوانده است .Ali has read this lesson already. 

4. هرگاه یک دوره زمانی اتفاق افتاده و هنوز تمام نشده باشد ، باید از زمان حال کامل استفاده کنیم ، که معمولاً با کلمات زیر همراه است .
5. 
Today
this evening
this year
this month
tonight
this morning
امروز
امروز عصر
امسال
این ماه
امشب
امروز صبح

مثال :

امروز صبح این درس را مطالعه نکرده ام . I haven't studied this lesson this morning.
او حقوق این ماهش را دریافت نکرده است .She hasn't received her salary this month. 

6. قیدهای زیر که نمایانگر اتفاق افتادن کاری است و در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده و تا لحظه صحبت کردن ادامه دارد ، با زمان حال کامل بیان می شود . که همگی به معنای ( تاکنون ،حالا ، تا این لحظه ) می باشد .
As yet so far up to now up to the present time till now

مثال :

ما تا حالا مطالعه نکرده ایم . We haven't studied so far.
تا به حال ( هنوز ) به خانه ی عمویم نرفته ام . As yet, I haven't gone to my uncle's home.

7. برای اعمالی که در گذشته مشخصی آغاز گردیده و تا حال ادامه دارد ، از این زمان استفاده می شود که از دو حرف اضافه since , for برای بیان آن استفاده می شود . لازم به ذکر است نقطه شروع عمل را با حرف اضافه since به معنای ( از – تاحالا ) و مدت زمانی که تا حال طول کشیده است را با حرف اضافه for به معنای ( مدت ) نشان می دهیم . پس به طور کلی فرق for , since در این است که since به مبدا زمان و for به طول زمان اشاره دارد .

مثال :
Since 1998
since 12 o'clock
Fore three days
for five hours
از سال 1998
از ساعت 12
برای 3 روز
به مدت 5 ساعت


نکته : نکته قابل توجه ای که از نکات مهم کنکور هم می باشد این است since , for همیشه با زمان حال کامل since به کار رود ، بدین مفهوم است که فعل آن جمله هنوز هم ادامه دارد که در جمله ستاره دار بیان شده است .مثال :

او به مدت 6 ماه کار کرده است . He has worked there for six months.
از موقعی که مریض شده ام به دیدنم نیامده است .( یعنی هنوز هم مریض هستم ) He has worked there since Februar . 
8.این زمان همچنین برای شرح عملی که چندین بار در گذشته انجام شده است به کار می رود .

مثال :

او چنیدن بار این کتاب را خوانده است . She has read this book for several times
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت2

دوشنبه 14 تیر 1389 20:46

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال استمراری Present Continuous 

زمان حال استمراری برای بیان مواردی است که در زمان حال اتفاق می افتد یا مواردی که به طور موقت در همین حوالی زمان حال اتفاق می افتد .
برای ساخت زمان حال استمراری به طور به شکل زیر عمل می کنیم :
(از چپ به راست بخوانید )

فاعل + فعل to be + فعل اصلی+ ing
مثال : I am working

1.جمله خبری مثبت 

به صورتی که در بالا گفته شد برای بیان خبر در زمان حال استمراری ساخته می شود .
مثال :I am watching TV .
2
.جمله خبری منفی
برای منفی کردن زمان حال استمراری فقط کافیست از کلمه not پس از افعال to be استفاده کنیم .
مثال : They are not playing fotball . 

آنها فوتبال بازی نمی کنند .(در حال انجام آن نیستند )
she is not writing a letter. 

او در حال نوشتن نامه نیست .(او نامه نوینوسید (الآن )

I am not watching T.V.
من در حال تماشای تلویزیون نیستم .
3.جلمه ی سوالی مثبت :
برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال to be (am,is,are)را با فاعل که اول جمله قرار دارد عوض کنیم .

Are they playing football? 
آیا آنها فوتبال بازی می کنند ؟ ( در حال انجام آن هستند ؟ )

Is she whiting a letter? 
آیا او دارد نامه می نویسد ؟

Are you watching T.V? 
آیا شما دارید تلویزیون تماشا می کنید ؟

4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به صورت منفی کافی است فعل to be را همراه با not در اول جمله قرار داده و مانند دستور شماره 3 ادامه جمله را بنویسیم .

Aren't they playing football? 
آیا آنها فوتبال بازی نمی کنند ؟!

Isn't she writing a letter? 
آیا او نامه نمی نویسد ؟

Aren't you watching T.V? 
آیا شما تلویزیون تماشا نمی کنی ؟
نکته مهم : نکته بسیار مهم و قابل توجه ( که در سوالات کنکور نیز می آید ) این است که هر گاه در جمله از فعل to be am استفاده شده باشد ، برای سوالی کردن آن به صورت منفی ( دستور شماره4 ) باید از کلمه are به جای am استفاده کنیم . با توجه به مثالی که در زیر آمده این موضوع بهتر روشن می شود .
i am telling a story جمله خبری مثبت
amn'y i telling a story ? غلط غلط 
Aren't i telling a story?صحیح
5.جمله سوالی با کلمات پرسشی :هرگاه بخواهیم زمان حال ساده را با با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، این کلمات را در اول جمله قرار داده و بقیه بقیه جمله را طبق دستور 3و4 می نویسیم . این کلمات پرسشی عبارتند از :
why چرا
where کجا
Who چه کسی 
When چه موقع
What چه چیز
how many چه مقدار
what time چه زمانی
How چگونه
how often چند وقت به چند وقت 

why are they playing footbal? 
چرا آنها فوتبال بازی می کنند ؟

where are they playing football ? 
آنها کجا فوتبال بازی می کنند ؟

why aren't you whatching T.V ? 

چرا تو(شما) تلوزیون تماشا نمی کنی(د) ؟

نکته مهم : هرگاه جمله ای داشته باشیم و بخواهیم آن را با کلمات پرسشی سوالی کنیم ، بای با توجه به کلمه پرسشی علت ، موقعیت ،زمان ، محل وقوع و... را از جمله حذف کنیم .(که قبلا هم در بحث حال ساده توضیح داده شد ه)
مثال :
They are listening to the radio 
آنها دارند به رادیو گوش می دهند .

What are They listening ? 
آنها به چه چیزی دارند گوش می کنند ؟

چون باwhat سوالی کردیم ، کلمه ای که مورد سوال قرار می گیرد ، از جمله حذف می گردد ، و همانطور که ملاحضه می کنید در جمله بالا کلمه to the radio از جمله حذف شد . هرگاه از کلمه پرسشی who به عنوان فاعل در جمله استفاده کنیم کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم . 

English They are teaching 

Who are teaching English? 

موارد کاربرد زمان حال استمراری :
1.برای بیان مواردی که در هنگام صحبت کردن در حال انجام شدن است و هنوز هم ادامه دارد از این زمان استفاده می کنیم و یا به عبارتی بیانگر کاری است که هم اکنون در حال جریان است و ما در مورد آن صحبت می کنیم . قیدهای کاربردی در این زمان به شرح زیر است :
Now حالا
Still هنوز 
just now هم اکنون
for the time beingدر این لحظه
at this time در حال حاظر
at present فعلاً
right now هم اکنون
at the moment در این لحظه
at this moment در این لحظه
The children are playing football at the present time. 
بچه ها هم اکنون پینگ پنگ بازی می کنند.

نکته : نکته قابل توجه در این مورد این است که برای بعضی از کارها که در گذشته نسبتاً دور آغاز شده است و ممکن است تا مدت زمانی طولانی در آینده ادامه داشته باشد ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم که البته این کار الزاماً در هنگام گفت گو در حال انجام است 
They are taking exam these days. 
آنها این روزها دارند امتحان می دهند. 

I am working in a factory. 
در یک کارخانه کار می کنم (مشغول به کارم )

2.هنگامی که می خواهیم وقوع یک فعل را با جمله ای آگاهی دهنده و آگاه کننده و همچنین هشدار دهنده به شخص مخاطب بگوییم باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم که در این حالت جمله ما دارای نمو امری است .
Be careful !
Be quiet !
(در آینده وپس از آموزش افعال گذشته و آینده در گذشته به آموزش فعل امر و مجهول می پردازم )

3.برای نشان دادن عملی که قرار است در آینده انجام شود نیز از زمان حال استمراری می توان استفاده کرد . البته لازم به ذکر است افعالی که در این جملات به کار می روند معمولاً افعال حرکتی می باشند مانند : 
move , leave , go
I am going to Tehran next friday. 
جمعه آینده به تهران می روم .

My mother is leaving here tomorrow afternoon. 
مادرم فردا بعد از ظهر اینجا را ترک می کند .


4.برای بیان کارهای تکراری و عادی و معمولی از این زمان استفاده می کنیم، البته لازم به ذکر است که این کارها باید به صورت موقتی انجام شود .
She is taking tablet twice a day . 
او روزی دو بار قرص مصرف می کند .

6.آخرین نکته مهم و کاربردی قابل توجه این است که افعال حالت ، به طور کلی در زمانهای استمراری نمی توانند با ing صرف شوند ، پپس بنابراین باید به صورت زمان ساده از آنها استفاده کنیم در حالی که مفهوم استمراری را بیان می کنند .
افعال حالت عبارتند از :like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig

مثال : . what i said , she understands now 
او تازه حالا می فهمد من چه گفته ام .
I know why you are angry. 
من می دانم که چرا عصبانی هستی .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت 1

دوشنبه 14 تیر 1389 20:43

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال ساده
Simple present tense
این زمان بیانگر كارهایی كه به طور عادی از روی رسم و عادت و به صورت تكراری انجام می شود .پس بطور كلی شكل فعل در زمان حال به صورت ساده است و هر گاه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد ،شناسه sیا es به فعل اضافه می گردد و فرم سوالی و منفی این زمان به وسیله افعال كمكی do و does ساخته میشود . فرمول كلی این زمان به شكل زیر است .( از چپ به راست بخوانید )
قیدها+مفعول +فعل +فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم .
1-جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان حال ساده است و همانطور كه قبلاً بیان شد نشانگر كارهای عادی و تكراری است كه از روی رسم و عادت انجام میشود كه جملات آن به شكل زیر است .

مثال : 
آنها هر روز به مدرسه می روند. . They go to school every day
او انگلیسی مطالعه می كند . He studies English.

2-جمله خبری منفی : بیانگر خبری در زمان حال ساده است و برای منفی كردن این زمان همانطور كه قبلاًبیان شد از افعال كمكی doو dose استفاده میشود . با توجه به اینكه از dose برای سوم شخص مفرد و از از do برای بقیه اشخاص استفاده می كنیم.
نكته قابل توجه اینكه هنگام استفاده از dose برای سوم شخص مفرد شناسه s یا es باید از جمله حذف گردد.


مثال:
آنها هر روز به مدرسه نمی روند . They don't go to school every day.

او انگلیسی مطالعه نمی كند. He doesn't study English

3-جمله خبری تاكیدی : این مبحث بسیار مهم است و آن اینست كه برای تاكید در زمان حال ساده از افعال كمكی do و dose پس از فاعل و پیش از فعل اصلی استفاده می كنیم .
مثال :
آنها مسلماً هر روز به مدرسه می روند . They do go to school every day .

او یقیناً انگلیسی مطالعه می كند . He does study English

4-جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن این زمان به صورت مثبت همانطور كه گفته شد از افعال كمكی do و does را در جمله می آوریم و طبق دستور شماره 1 عمل می كنیم . با توجه به این نكته كه برای سوالی كردن زمان سوم شخص مفرد شناسه s و es از جمله حذف می شود .

مثال :
آیا آنها هر روز به مدرسه می روند ؟ Do they go to school every they ? 

آیا او انگلیسی مطالعه می كند ؟ Does he Study English ?

5-جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی از افعال كمكی do و does استفاده كرده و بر طبق دستور شماره ی 4 جمله را به صورت ساده می نویسیم .

مثال :

آیا آنها هر روز به مدرسه نمی روند ؟ Don't they go to school every day ?

آیا او انگلیسی مطالعه نمی كند ؟ Doesn't he study English ?

جمله سوالی با كلمات پرسشی : ‌برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه معمولاً به آنها wh- Question می گویند ، بدین ترتیب عمل می كنیم كه كلمه پرسشی را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره 4 و 5 بقیه ی جمله را می نویسیم . یعنی فقط كافیست كلمه پرسشی را اول جمله قرار دهیم .

مثال :
آنها هر روز كجا می روند ؟ Where do they go every day ?

آنها چه موقع به مدرسه می روند ؟ When do they go to school ?

چرا او انگلیسی مطالعه نمی كند ؟ Why doesn't he study English ?

همانطور كه ملاحظه كردید با توجه به نوع و ماهیت كلمه پرسشی و نوع آن از نظر مكان ،‌زمان ، علت و ... كلمه ی مورد سوال از جمله حذف می شود .
مثلاً چون جمله اول با كلمه پرسشی where سوالی شد ، بنابراین كلمه مكان كه school است باید از جمله حذف شود .همینطور در جملات دوم و سوم به ترتیب زمان و علت از جمله حذف شده است .
در جلسه آینده موارد كاربرد زمان حال ساده را بررسی می كنیم .


فراموش نكنید بهترین راه برای یادگیری معنای یك لغت كاربرد آن در جمله است .پس با هر كلمه جدیدی كه یاد می گیرید چند جمله بسازید تا هم به گرامر خود كمك كرده باشید و هم آن كلمه را بهتر آموخته باشید .

موارد كاربرد زمان حال ساده :
1-1-جملات زمان حال ساده نشان دهنده كارهای عادی و تكراری است كه از روی رسم و عادت بیان میشود وبا قیدهای زیر همراه است.
هر روز every day یك روز در میان every other day 
هر هفته everyweek هر سال every year 
علی هر روز به مدرسه می رود ali goes to school every day.
1-2-ممكن است این قیدهای زمان نیز به صورت جمع به كار روند .
روزهای سرد on cold days جمعه ها on Fridays 
آنها روزهای سرد سر كار نمی روند .they don't go to work on cold days. 
1-3-ممكن است قیدها همراه با ly باشد .
هر سال yearly هر ماهه monthly 
روزانه daily هر هفته once a year 
آنها هر سال به خانه ما می آیند .they come to our home yearly.
1-4-گاهی قیدها به صورت تكرار معین بیان می شود .
ماهی شش مرتبه 6times month هفته ای 2 بار twice a week سالی یكبار once a year 
She goes to swimming pool once a week.
او هفته ای یكبار به استخر می رود .
1-5-ممكن است قیدهای تكرار به صورت قید تكرار نا معین چند كلمه ای باشند .
گاهگاهی from time to time گاهگاهی every now and then 
همیشه all the tmie گاهگاهی once in a while 
My father gets sick every now and then .
پدرم گاهگاهی مریض می شود .

نكته :نكته مهم در مورد قیدهای شماره 1تا 5 اینست كه این قیدها هم در ابتدای جمله و هم در انتهای جمله می توانند به كار روند .

1-7-گاهی ممكن است قیدها به صورت تكرار نامعین یك كلمهای باشند.
همیشه always گاهی اوقات sometimes 
اكثراً mostly عموماً generally 
بطور مر تب regularly بارها frequenly 
به ند رت seldom هرگز (قید تكرار منفی )never 
توجه كنید كه محل قرار گرفتن این قیدهای یك كلمه ای پس از افعال كمكی و قبل از افعال اصلی در جمله است .(البته این قید ها برای تاكید نیز می توانند در اول جمله قرار گیرند ).
من معمولاً شبها مطاله می كنم . I usualey study at night.
او همیشه می تواند برنج بخورد . he can always eat rice.
Some times , I go to the movie
گاهی اوقات ، به سینما می روم . (تاكید در جمله )
2-برای آیندهای كه انجام گرفتن آن همراه با طرحهای پیش بینی شده است از زمان حال ساده استفاده میكنیم .در این حالت چون صحبت از آینده پیش بینی شده است ،حتماً باید از قید آینده در جمله استفاده كنیم. 

I leave here at 8:00 tmorrow evening.
من فردا عصر اینجا را ترك خواهم كرد.
او چند روز دیگر می رسد .she arrives in a few days time . 
3- برای نشان دادن و بیان كردن توانایی های ذهنی و جسمی از این زمان استفاده می كنیم .
آنها خوب فكر می كنند . they thinkwell. 
او این مشكلات را خوب حل می كند .she solves these problems very well. 
4- از زمان حال ساده برای نشان دادن و بیان كردن حقایق ساده استفاده می كنیم .
پدر من صاحب پنچ ماشین است . my father owns 5 cars. 
این كتاب متعلق به من است . this book belongs to me . 
5- این زمان برای حقایق و قوانین علمی و طبیعی و تغییر نا پذیر مورد استفاده قرار می گیرد .
The water freezes at zero degrees.
آب در صفر درجه سانتی گراد یخ می بندد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -

زبان انگلیسی

دوشنبه 14 تیر 1389 19:41

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: انگلیسی ،

زبان انگلیسی زبانی از شاخه زبانهای ژرمنی غربی میباشد که در انگلستان و در جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته است. با توجه به اثر گذاری بالای بریتانیا بر جهان از قرن هجدهم از لحاظ نظامی, اقتصادی, علمی, سیاسی, فرهنگی و ایالات متحده آمریکا از قرن بیستم این زبان در جهان گسترش یافت. زبان انگلیسی به شکلی گسترده به عنوان زبان دوم, زبان میانجی و زبان اداری کاربرد دارد. زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخه ژرمنی است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان از آلمانی، هلندی، دانمارکی،سوئدی و نروژی نام برد. خود شاخه ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود که انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. امروزه حدود نیمی از مجموعه واژگان زبان انگلیسی و دستور آن زبان از همان ریشه ژرمنی است ولی نیم دیگر را وامواژه‌ها تشکیل می‌دهند. بیشتر این وامواژه‌ها از زبان‌های لاتین و فرانسوی و بخشی دیگر از یونانی و دیگر زبان‌ها به انگلیسی وارد شده‌اند.

زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند،نیوزلند، آفریقای جنوبی ، غنا و بسیاری کشورهای دیگر تکلم می‌شود. انگلیسی امروزه از نظر تعداد گویشوَر، پس از چینی، عربی، اسپانیایی و هندی، پنجمین زبان جهانست[نیازمند منبع]. تعداد کسانی که زبان مادری‌شان انگلیسی است امروزه ۳۸۰ میلیون نفر است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل بشمار می‎آید.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زبان انگلیسی ، انگلیسی چیست؟ ، انگلیسی ، انگیلیسی ، انگلیسی زبان دوم ، زبان بین المللی ،
آخرین ویرایش: - -

زمان آینده در گذشته

سه شنبه 8 تیر 1389 18:25

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


13. زمان آینده در گذشتهاین زمان نشان می دهد که کاری در گذشته به صورت آینده بوده است، به این معنی که وقتی عملی را در گذشته به صورت آینده بوده است بخواهند در زمانم حال آن را ییان کنند آن را آینده در گذشته نامند که معمولاً ای زمان در نقل و قول غیر مستقیم به کار می رود.

طرز ساختن آینده در گذشته
عیناً مثل آینده است، با این فرق که به جای shall از should و به جای will از would استفاده می کنند.
مثال:
-I will go to Tehran tomorrow.آینده

He said that he would go to Tehran the next day. -آینده در گذشته

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زمان آینده در گذشته ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

زمان آینده کامل استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 18:23

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

12-زمان آینده کامل استمراری


این زمان نشان می دهد که کاری در آینده قبل از زمان تعیین شده شروع شده و تا بعد از آن زمان ادامه خواهد داشت.
- At 10 o'clock I will have been working for 5 hours.

طرز ساختن آینده کامل استمراری:
این زمان را با آینده کامل، فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

طرز منفی سوالی کردن آینده کامل استمراری:
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر دو فعل کمکی shall و یا will را به ابتدای جمله بیاوریم سوالی می شود.

تذکر:
علامت مشخصه این زمان در اینگلیسی این است که قبل از قید زمان آینده حرف اضافه by
و قبل از طول مدت انجام کار حرف اضافه for به کار می رود.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل استمراری ،
آخرین ویرایش: - -

زمان آینده کامل

سه شنبه 8 تیر 1389 18:22

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

11- زمان آینده کاملاین زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد. 
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط after- before- when- by همراه با زمان حال به کار می روند.
I will have done it before six o'clock.

طرز ساختن آینده کامل
این زمان به آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید.
- I will have done.
- You will have seen.

شکل منفی سوالی 
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ،
آخرین ویرایش: - -

زمان آینده

سه شنبه 8 تیر 1389 18:20

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

9- زمان آینده


+فاعل Shall/will+ فعل to مصدر بدون + مفعول 

این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.
این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون toهر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.


طرز منفی سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not قبل از shall و will گذاشته می شود.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده ،
آخرین ویرایش: - -

زمان آینده استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 18:18

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


10- زمان آینده استمراری


این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:
At this time, tomorrow, next month, next week
و یا همراه با کلماتی مثل: if- wish همراه زمان حال ساده می آید.
طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.
I will be going. - 


منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زمان آینده استمراری ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

گذشته کامل استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 18:01

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،
8- گذشته کامل استمراری


فاعل ++been+hadفعل+ing+ادامه جمله

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و تا آن زمان ادامه داشته است.


طرز شناختن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید است با این تفاوت که افعال در حالت استمراری می باشند و گاهی زمان انجام کار نیز ذکر می شود.
She had been teaching for a year before she went to Tehran.


طرز ساختن گذشته کامل استمراری

این زمان را به کمک ماضی بعید فعل بودن (had been) همراه با شکل ing(استمراری) هر فعلی ساخته می شود .
I had been working.
طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید منفی و سوالی می شود. 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گذشته کامل استمراری ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

سه شنبه 8 تیر 1389 18:00

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

7- زمان گذشته کامل (ماضی بعید) 

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+...+گذشته ساده

ماضی بعید نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.
ماضی بعید به تنهایی در جمله به کار نمی رود و همیشه آن را با یک گذشته ساده بیان می کنند. 

طرز شناختن ماضی بعید

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after 
بیان می شوند.
Hassan had left as soon as we came here.


طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.
I had gone.
She had gone.

طرز منفی سوالی کردن ماضی بعید 

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان گذشته کامل (ماضی بعید) ،
آخرین ویرایش: - -

زمان گذشته استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 17:58

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


6- زمان گذشته استمراری


مفعول+ادامه جمله+گذشته ساده +Ing +فعل++Was/were+ +فاعل 

این زمان به ما نشان می دهد که کاری در موقع وقوع عمل دیگری در حال انجام بوده، پس می توان نتیجه گرفت که گذشته استمراری معمولاً به تنهایی به کار نمی رود و همیشه با یک گذشته ساده بیان می شود.

He saw us as we were coming down the hill.


طرز شناختن گذشته استمراری

در جملاتی که در آن گذشته استمراری بکار رفته است معمولاً یک زمان گذشته ساده همزمان با آن وجود دارد البته با کلمات ربطی مثل:just as- while- when- as

تذکر: بعضی افعال ممتد مثل: shine, rain, drive, live, بهتراست به صورت گذشته استمراری بیان شوند.

طرز ساختن گذشته استمراری

این زمان به کمک گذشته ساده فعل to be همراه با شکل ing فعل اصلی ساخته می شود.
I was working 
طرز منفی سوالی کردن گذشته استمراری

برای سوالی کردن افعال کمکی was ویا wereرا در اول جمله آورده و برای منفی کردن کلمه notرا بعد از افعال کمکی was ویا wereآورده. 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زمان گذشته استمراری ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

زمان گذشته ساده

سه شنبه 8 تیر 1389 17:56

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


5- زمان گذشته ساده


ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل
نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.

I went to the mosque last night.-

طرز ساختن گذشته ساده 
اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.
در زیر یک لیست تقریباً کامل ازافعال بی قاعده را می بینید.

افعال بی قاعده Irregular Verbs 

طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده
برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .
ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن didرا قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did notرا بعد از فاعل می آوریم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زمان گذشته ساده ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

حال کامل استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 17:55

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


4- حال کامل استمراری:


ادامه جمله+مفعول+ ing +فعل+ been + Have/has +فاعل

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.
البته در افعالیکه در حالت سکون هستند بهتر است از زمان حال کامل استمراری استفاده شود تا زمان حال کامل. 
افعالیکه در حالت سکون هستند مثل:

Stay, sit, rest, work, sleep, live, stand, wait, talk, learn, look, lie, listen, study.

طرز شناختن حال کامل استمراری:

شناختن این زمان مثل حال کامل می باشد با این فرق که ماضی نقلی در زمان حال کامل می شود ولی ماضی نقلی استمراری هنوز در زمان حال ادامه دارد که البته حروف اضافه و یا قیودی که برای ماضی نقلی بکار می رود برای ماضی استمراری هم صدق می کند
.

- He is lying on the floor now.حال استمراری
- He has been lying there for two hours.حال کامل استمراریطرز ساختن حال کامل استمراری:
این زمان را با ماضی نقلی فعل بودن (have/has been) بعلاوه ی شکل (ing) فعل اصلی می سازند.طرز منفی و سوالی کردن حال کامل استمراری:

در انگلیسی بریتانیایی عیناً مانند ماضی نقلی، سوالی و منفی می شود اما در دستور زبان انگلیسی آمریکایی، از فعل کمکی does برای سوالی کردن قبل از سوم شخص (she, He, It) و doesnot بعد از آن برای منفی کردن استفاده می شود. و در بقیه اشخاص (I, You, We, They) از فعل کمکی do قبل از فاعل، برای سوالی کردن و donot بعد از آن برای منفی کردن استفاده می شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: حال کامل استمراری ، گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

سه شنبه 8 تیر 1389 17:52

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،


3-زمان حال کامل (ماضی نقلی)


ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل

طریقه شناختن(سه طریق) 
الف- اگر عملی در گذشته در وقت نا معلومی انجام شده باشد ماضی نقلی است یعنی اگرجمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است.
ب -اگر عملی درگذشته چند مرتبه تکرار شده باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است یعنی اگر درآخر جمله کلمه ی (times)(مرتبه ها) وجود داشته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است و همچنین قیود(this year,twice- this week)

ج-اگر قبل اززمان گذشته دو حرف اضافه (since)و یا (for) بکاررفته باشد فعل آن جمله ماضی نقلی است فرق (since) با(for)در این است که(since) به مبدا زمان اشاره می کند و (for)به طول زمان.

تذکر:
البته کلمات (already)-(just) و(yet) از علائم مشخصه ی ماضی نقلی هستند 

طرز ساختن حال کامل: 
ماضی نقلی یاحال کامل هرفعل را با زمان حال ساده فعل (have) و برای سوم شخص مفرد(has) به همراه اسم مفعول فعل مورد نظر می سازند،

I have visited.

طرز منفی وسوالی کردن حال کامل: 
چون این زمان همیشه با افعال کمکی (have) و یا(has) برای سوم شخص مفرد همراه است لذا برای منفی کردن بعد از افعال کمکی کلمه ی (not) را گذاشته و برای سوالی کردن (have) ویا(has)را به جمله آورده می شود.

تذکر:
کلمه یsince به معنی از همیشه قبل از یک قید زمان در گذشته می آید در حالی که ever since در آخر جمله بعد از فعل بیان می گردد. همچنین اگر بعداز since جمله ای بصورت گذشته نوشته شود در این صورت since حرف ربط خواهد شد. 

- She has worked in library since 1359.
- She saw his father in 1360 and has been happy ever since.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان حال کامل (ماضی نقلی) ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،زمان حال استمراری

سه شنبه 8 تیر 1389 17:26

نویسنده : ناصر امامی

2-زمان حال استمراری 


ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود.

طریقه شناختن:


اغلب با قید های  ( at present)- (now)-at the moment)) 
و غیره همراه است و همیشه جملات بعد از کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله بصورت حال استمراری نوشته می شوند،

کلمات آگاه کننده Lisen-be cerful- Look

Look!  hassan is coming طرز ساختن حال استمراری:
حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند، I am going 


طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :
برای منفی کردن کا فیست که بعد از افعال معین کلمه (not) را ذکر کرده و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله آورده، البته با افزودن (ing)به فعل اصلی تغیراتی در افعال حاصل می شود که عینا در بخش قواعد دیکته ذکر شده است.
مثال:جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید:

1-I am listening to the radio now. 
2-mehri is coming from high school. 
3-she is going to take her coat. 
4-we are explaining the lasson for him.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: - -

گرامر انگلیسی،زمان حال ساده

سه شنبه 8 تیر 1389 17:15

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

1- زمان حال ساده

در زمان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:
الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و ... به کار می رود.

ب: اگر یکی از قید های تکرار ذیل در جمله ای وجود داشته باشد فعل آن جمله زمان حال ساده است.

Always- often- usually-never- sometimes- …

ج- اگر جمله ای بیان کننده حقیقت یا عادتی باشد زمان حال ساده است.
- The earth moves round the sun.
طرز ساختن زمان حال ساده:
حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.


طرز منفی و سوالی کردن حال ساده
اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی اگر جمله فعل معین نداشت برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد کلمه does را قبل از فعل آورده و برای منفی کردن don't را قبل از فعل اصلی و doesn't را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه doesn't و یا does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es فعل اصلی حذف می شود.


I go I don't go Do I go?

  1. سوالی منفی 


    he goeshe does not godoes he go?
    سوالی منفی


    :مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،


1-I like my natural science teach very much.


2-you can speek with your teacher.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 تیر 1389 17:25اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها