تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت5
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت5

دوشنبه 14 تیر 1389 20:53

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان گذشته ی كامل ( ماضی بعید )
Past perfect tense

زمان گذشته ی كامل یا ماضی بعید بیانگر زمانی است كه كاری در زمان گذشته ی دور قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است . یعنی در این زمان دو كار در گذشته انجام گرفته و اولین كار انجام شده با گذشته ی كامل و دومین كار انجام شده با گذشته ی ساده بیان می شود . شكل فعل در این زمان با استفاده از فعل كمكی Had و اسم مفعول می باشد كه در مورد ساختار آن به طور جداگانه شرح خواهیم داد : 

فرمول كلی ساخت این زمان به شكل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )

قیدها + مفعول + اسم مفعول + had + فاعل


این زمان معمولاً با حروف ربط زیر همراه است :
After When While As soon as Before Till By the time Until 


كه درمورد كاربرد هر یك از این حروف ربط به طور جداگانه بحث خواهد شد . حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :
1. جمله خبری مثبت : بیانگر خبری مثبت در زمان گذشته كامل است .
مثال :
آنها كیك را خورده بودند . They had eaten the cake . 
او غذا (ناهار ) را پخته بود . She had cooked the lunch . 

2.جمله خبری منفی : بیانگر خبری منفی در این زمان است . برای منفی كردن زمان گذشته كامل فقط كافی است از كلمه یNot بعد از فعل كمكی had استفاده می كنیم .

آنها كیك را نخورده بودند . They had not eaten the cake . 
او غذا را نپخته بود . She had not cooked the lunch 

3.جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن این زمان كافی است جای فعل كمكی Had را به اضافه ی Not را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را طبق دستور شماره 3 می نویسیم .

مثال :
آیا آنها كیك را نخورده بودند ؟ Hadn't they eaten the cake ? 
آیا او ناهار را نپخته بود ؟ Hadn't she cooked the launch ? 

5.جمله ی سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه قبلاً بیان شد ، فقط كافی است كلمه پرسشی مورد نظر را در اول جمله قرار داده و جمله را طبق دستور شماره ی 3 و 4 بنویسیم .
مثال :
آنها چه موقع كیك را خورده بودند ؟ When had they eaten the cake ? 
چرا آنها كیك را نخورده بودند ؟ Why hadn't they eaten the cake ? 
او چه چیزی پخته بود ؟ What had she cooked ? 

موارد كاربرد زمان گذشته ی كامل :
1. این زمان بیانگر كارهایی است كه در زمان گذشته قبل از عمل دیگر اتفاق افتاده ایت كه معمولاً با یك جمله گذشته ی ساده نیز همراه است و همچنین كلمات ربط زیر این دو زمان را به هم مرتبط می كند .
جمله ی گذشته ساده + When / By the time / Before + جمله گذشته ی كامل
هنگامی كه تلفن زدم ، رضا به خانه رسیده بود . Reza had got home t when I phoned . 
هنگامی كه من به آنجا رسیدم ، تمام دوستانم رفته بودند . All of my friends had gone by the time I arrived there .
نكته بعدی در مورد كاربرد این زمان با حروف ربط به شكل زیر است .
جمله گذشته كامل + As soon as / Until / Till / After + جمله ی گذشته ساده 

بعد از دیدن پدرم ، همه چیز را به او گفتم . After I had seen my father , I told him every thing . 
معلم درس را شروع نكرد تا همه رسیدند . The teacher didn't start lesson , until everyone had arrived . 

2. زمانی نیز اتفاق می افتد كه گوینده از یك زمان معینی كه در گذشته اتفاق افتاده یك زمان به عقب بر می گردد كه در اینجا ما از زمان گذشته كامل استفاده می كنیم .
They saw the empty glasses and cups and understood that two people had been in the room .
آنها لیوان ها و فنجان هی خالی را دیدند و متوجه شدند كه دو نفر در اتاق بوده اند ( قبلاً بودند )
The judge asked why I hadn't to the lawcourt . 
قاضی از من پرسید كه چرا در دادگاه حاظر نشدم ( حاضر نشده بودم )
3 . پس از كلمات زیر و به طور كلی پس از صفات عالی جمله گذشته كامل به كار می رود . البته با توجه به اینكه جمله ای كه همراه آن است به صورت گذشته باشد . نكته قابل توجه اینكه پس لز صفات عالی جمله گذشته كامل با ever همراه می باشد .
The most beautiful –Only – The first – The second …..
You were the best man that I had ever seen .
شما اولین مردی بودید كه من تا به حال دیده بودم .
It was the third time that she had come to Abadan . 
این سومین باری بود كه او به آبادان آمده بود .
4 .اگر كلمات زیر را كه قبلاً نیز در زمان حال كامل كاربرد داشت ، بخواهیم در زمان گذشته ی كامل به كار ببریم ، مشروط بر این است كه نسبت به یك نقطه ی زمانی گذشته مطرح شود .
Yet Since Already For Just for 
When I arrived , he had just left .
وفتی من رسیدم او تازه رفته بود .
The exam had already began , when I arrived there .
وقتی من به آنجا رسیدم ، امتحان تازه شروع شده بود .

زمان گذشته كامل استمراری
Past perfect continues tense
زمان گذشته ی كامل استمراری یا ماضی بعید استمراری ادامه و استمرار كاری را در یك دوره زمانی قبل از عمل دیگری در گذشته نشان می دهد ، یعنی نشانگر این موضوع است كه اولاً قبل از عمل دیگری انجام یافته و دوماً طریقه انجام یافتن آن به صورت استمراری بوده . كلیه علائم آن مانند گذشته كامل است ولی تاكید بر ادامه عمل یا طول زمان در آن ذكر می شود .

شكل فعل در این زمان عبارت است از had been كه چون به صورت استمراری است یك ing نیز در این زمان پس از فعل اضافه خواهیم كرد .
فرمول و ساختار كلی این زمان به شكل زیر است : ( از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + ing + فعل + had been ‌+ فاعل
حال به تفسیر و ساختار آن می پردازیم :
1.جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان گذشته كامل استمراری است .
مثال :
آنها دو ساعت منتظر می بودند . They had been waiting for two hours . 
We had been playing for 50 minutes , when it started to rain .
ما پنجاه دقیقه داشتیم بازی می كردیم كه باران شروع به باریدن كرد . 
2.جمله خبری منفی : بیانگر خبری منفی است و لازم به توضیح است كه برای منفی كردن این زمان فقط كافی است از كلمه ی not بعد از had استفاده كنیم .
آنها دو ساعت منتظر نبودند . They had not been waiting for two hours . 
ما پنجاه دقیقه بازی می كردیم كه باران شروع به باریدن كرد . We had not been playing for 50 minutes , when it started to rain .
1. جمله سوای مثبت : برای سوالی كردن این زمان فقط كافیست جای had را با فاعل عوض كنیم .
مثال :
آیا آنها دو ساعت منتظر بودند ؟ had they been waiting for two hours ? 
آیا 50 دقیقه بود داشتیم بازی می كردیم كه باران بارید ؟ Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
2. جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی كافیست از كلمه ( فعل كمكی ) Hadn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره سه بقیه جمله را بنویسیم .
مثال :
آیا آنها دو ساعت منتظر نبودند ؟ Hadn't they been waiting for two hours ? 
Had we been playing for 50 minutes , when it started to rain ?
آیا 50 دقیقه نبود داشتیم بازی می كردیم كه باران آمد ؟
3. جمله سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی ، كافیست این كلمات را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره ی شماره 3 و 4 بقیه جمله را بنویسیم .
مثال : 
آنها چه مدت منتظر بودن ؟ How long had they been waiting ? 
چرا آنها به مدت دو ساعت منتظر بودند ؟ Why had they been waiting for two hours ? 
ما به مدت 50 دقیقه ، كجا بازی می كردیم ؟ where had we been playing for 50 minutes ? 
شما به مدت 50 دقیقه ، كجا بازی می كردید ؟ where had u been playing for 50 minutes ? 


موارد كاربرد زمان گذشته كامل استمراری :
موارد كاربرد این زمان طبق همان توضیحی است كه قبلاً دادیم و فقط به چند مثال دیگر بسنده می كنیم .
It was 7 o'clock and he was tired , because he had been working since down . 
ساعت 7 بود و او خسته بود چون از سپیده دم كاركرده بود .
He had been driving all day , so he was very tired when he arrived . 
تمام روز او رانندگی كرده بود بنابراین وقتی رسید خیلی خسته بود .
I had been running today , therefore I went to take a bath .
امروز دویده بودم بنابراین به حمام رفتم كه دوش بگیرم .

زمان آینده ساده
Simple future tense
زمان آینده بیان کننده ی کار یا حالتی است که در زمان آینده اتفاق خواهد افتاد و این زمان بر کار یا حالتی دلالت می کند که احتمال وقوع داشته یا به اراده و تمایل و قول شخص نیز وابسته است . برای ساختن این زمان از افعال معین Will یاShall همراه با شکل ساده ی فعل اصلی ( شکل فعل به صورت ساده ) استفاده می کنیم .
فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )
قیدها + مفعول + شکل ساده ی فعل + Will / Shall + فاعل
البته نکته ی قابل ذکر که قبلاً هم بیان شده این است که برای بیان تصمیم یا نیتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به طور معمول از فعل To be going to استفاده می شود که همراه با مصدر اصلی فعل است . در ادامه این بحث باز متذکر می شویم که هرگاه قصد انجام کاری صورت گیرد حتماً باید از فعل T o be going to استفاده کنیم .
معمولاً در مکالمات روزمره به جای Will و Shall صورت مخفف آن را به کار می بریم .
I will à I'll 
We will go à We'll 
She will buy à She'll buy
He shall do à He'll do
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :
1.جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان آینده ساده است که فرم ساخت آن طبق فرمول قبل می باشد .
مثال : 
او یک نامه خواهد نوشت . He will write a letter . 
آنها مسافرتی به تهران خواهند داشت . He will / shall take a trip to Tehran .
2. جمله خبری منفی : بیانگر جمله خبری به صورت منفی است ، و برای منفی کردناین زمان فقط کافیست از کلمه Notپس از افعال کمکی Will و Shall استفاده کنیم ( به صورت Won't و Shan't )
مثال :
او نامه ای نخواهد نوشت . He will not / won't write a letter .
آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . They shall not / shan't take a trip to Tehran .
3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافیست جای افعال کمکی Shall و will را با فاعل عوض کنیم .
مثال :
آیا او نامه ای خواهد نوشت . Will he write a letter ? 
آیا آنها مسافرتی به تهران خواهد داشت . Will / Shall they take a trip to Tehran ?
4.جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست کلمه ی ( فعل کمکی ) Won't یا Shan't را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را مانند دستور شماره سه بنویسیم .
مثال : 
آیا او نامه ای نخواهد نوشت . Won't he write a letter ? 
آیا آنها مسافرتی به تهران نخواهند داشت . Won't they take a trip to Tehran . 
5. جمله ی سوالی با کلمات پرسشی : برای سوالی کردن این زمان با کلمات پرسشی کافی است کلمه ی پرسشی را اول جمله قرار داده و بسته به نوع سوالی ، منفی ، و مثبت بقیه ی جمله را طبق دستور شماره 3 و 4 می نویسیم .
مثال : 
او چه موقع نامه ای خواهد نوشت . When will he write a letter ?
آنها به کجا مسافرت خواهند کرد ؟ Where will they take a trip to ? 
نکته : مانند زمان های قبلی هرگاه از Who به عنوان فاعل جمله استفاده کنیم ، فقط کافی است فاعل جمله را حذف کرده وWho را به جای آن قرار دهیم .
مثال :
چه کسی نامه خواهد نوشت ؟ Who will write a letter ? 
چه کسانی به تهران مسافرت خواهند کرد ؟ Who will take a trip o Tehran ? 
موارد کاربرد زمان آینده ساده :
1. کارهایی که به صورت تکراری مربوط به زمان آینده است را با زمان آینده ساده نشان می دهیم .
ماه آینده ، آنها هفته ای سه بار کلاس ریاضی خواهند داشت . Next month , they will have mathematics classes 3 times a week .
2. هرگاه شخص گوینده بخواهد عقیده ، شک و تردید شخصی خود و گمان و حدس و ... مربوط به آینده را بیان کند ، ابتدا از افعال زیر و پس از جمله آینده می تواند استفاده کند . این افعال عبارتند از : 
Think – feel – believe – hope – expect – be – sure – doubt – suppose – guess 
مثال : 
I am sure , we will win the game to tomorrow .
من مطمئن هستم که فردا بازی را خواهیم برد .
امیدوارم به شیراز بروی . I hope you'll go to Shiraz . 
نکته : در این حالت می توانیم معمولاً به جای جمله اول هم به تنهایی از کلمات زیر استفاده کنیم .
Maybe – probably – perhaps – certainly 
مثال : 
شاید برگردد . perhaps , he will go back . 
مسلماً ، آنها پیام تسلیت ( و ابراز همدردی ) مرا خواهند پذیرفت . Certainly , they will accept my condolence .
3. افعال کمکی که در زیر به آن اشاره می شود ، اگر با قسمت اول فعل باشد ، به زمان آینده اشاره خواهد داشت .
Can – may – might – ought to – must – should – could - ………..
Am to – is to – are to 
Had better – would rather 
(am / is are ) supposed to
(am / is / are ) going to
نکته مهم اینکه پس از would rather و had better فعل به صورت ساده و مصدر بدون to به کار می رود .
آنها قرار است ( قصد دارند ) به اهواز بروند . They are to go Ahwaz . 
ترجیح می دهم که بروم ، این ماشین را بخرم . I would rather go to buy this car .
4.آخرین نکته مهم و کاربردی در زمان آینده ساده این است که هرگاه افعال زیر به صورت حال ساده با مصدر ، به کار رود دلالت بر زمان آینده ساده دارد .
Want refuse choose wish plan decide mean would like promise intend prefer like 
مثال :
من می خواهم فردا به لندن بروم . I want to go to London tomorrow . 
من آرزو دارم یک ماشین نو بخرم . I wish to buy a new car .
من قول می دهم که پول شما را فردا صبح تحویل دهم . I promise to give your money tomorrow morning


زمان آینده استمراری 
Future continues tense
زمان آینده استمراری بیانگر زمانی است که تداوم و فعالیت عملی را در زمان آینده نشان می دهد . در ساختن این زمان از افعال معین و کمکی استفاده می کنیم . بنابراین برای ساختن این زمان از فرم زمان آینده فعل to be که عبارت از will be v می باشد ، به همراه ing فرم فعل اصلی استفاده می شود . به طور کلی فرمول ساخت این زمان به شکل زیر است : ( از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + ing + فعل اصلی + will be / shall be + فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم و قبل از هر چیزی لازم است بگویم که این زمان نقطه مقابل گذشته استمراری است و دلالت بر عملی می کند که در زمان مشخصی در آینده در حال انجام می باشد .
1. جمله خبری مثبت : بیانگر جمله ی خبری به صورت مثبت است .
او در کلاس انگلیسی درس خواهد داد . She will be teaching English in the class .
آنها مشغول کار کردن در باغ خواهند بود . They shall be working in the garden .
2. جمله خبری منفی : بیانگر جمله خبری منفی است که برای ساختن شکل منفی این زمان فقط کافی است از کلمه not پس از will و shall استفاده کنیم .
لازم به ذکر است مخفف این کلمات به صورت won't و shan't خواهد بود .
She won't teaching English in the class .
او مشغول درس دادن انگلیسی در کلاس نخواهد بود .
آنها مشغول کارکردن در باغ نخواهند بود . They shan't be working in the garden . 
3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان به صورت مثبت فقط کافیست جای افعال کمکی will و shall را با افعال عوض می کنیم .
آیا او مشغول درس دادن انگلیسی در کلاس نخواهد بود . Won't she be teaching English in the class ?
آیا آنها مشغول کارکردن در باغ نخواهند بود ؟ Shan't they be working in the garden ? 
4. جمله سوالی با کلمات پرسشی : برای سوالی کردن این زمان با کلمات پرسشی کافی است از کلمات پرسشی که قبلاً بیان شد ، در اول جمله استفاده کرده و بقیه جمله را طبق دستور شماره ی 4 و 5 عمل کنیم .
مثال :
او مشغول درس دادن چه چیزی در کلاس خواهد بود ؟ What will she be teaching in the class ? 
او کجا مشغول تدریس انگلیسی خواهد بود . Where will she be teaching English . 
یا 
آنها کجا مشغول کار کردن خواهند بود ؟ Where shall they be working ? 
موارد کاربرد زمان آینده استمراری :
1. جمله در آینده استمراری بیانگر کار یا حالتی است که در زمان آینده ی مشخصی در حال انجام یافتن خواهد بود . و اشاره به یک کار ناتمام دارد و قیدهای زیر همراه آن به کار می روند .
قیود زمان آینده + at .. o'clock 
At 5 o'clock next week
At this time tomorrow 
مثال :
او فردا این موقع مشغول چه کاری خواهد بود ؟ w What will she be doing at this time tomorrow ? 
هفته ی آینده در این لحظه ، یا روی یک ساحل خوابیده یا در دریا مشغول شنا کردن خواهم بود .
Next week , at this time . I will be lying on the beach or swimming in the sea .
2. هرگاه کاری در زمان آینده به طور مستمر در حال انجام شدن باشد ، اما به وسیله کار دیگری قطع شود یا اینکه کار دیگری در مقابل آن اتفاق افتد را با آینده استمراری بیان می کنیم .
موقعی که آنها در ساعت دو می آیند ما مشغول نهار خوردن خواهیم بود .
وقتی برگردیم آنها منتظر ما خواهند بود . They will be waiting for us , when we come back .
3. اعمال و کارهایی که در طول زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت ، را می توانیم با این زمان بیان کنیم . که معمولاً با کلمه ی all به اضافه قیدهای آینده بیان می شود . 
All next week - all next month
I will be preparing my books all next week .
تمام هفته آینده مشغول آماده کردن کتاب هایم خواهم بود .
4. افعال کمکی ( must – may – can – shall ) نیز مفاهیم استمراری را به جمله می دهند ، که معمولاً در مورد نتیجه گیری ، امکان و توانایی در جمله می باشد .
My father is not at home , he must be taking this afternoon break .
پدر من در خانه نیست . شاید مشغول استراحت کردن بعد از ظهر است . ( نتیجه گیری ) 
I don't know where he is , he may be walking in the park .
نمی دانم او کجاست ، ممکن است مشغول قدم زدن در پارک باشد .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها