تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت4
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت4

دوشنبه 14 تیر 1389 20:49

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال کامل استمراری
Present perfect continuous tense

حال کامل استمراری بیانگر عملی است که در گذشته شروع گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا می کند و هنوز هم در حال استمرار بوده و ادامه دارد . فعل این زمان به صورت have been و has been همراه با فرم ing در فعل اصلی است .
فرمول ساخت این زمان به شرح زیر است : ( از چپ به زاست بخوانید )

قیدها + مفعول + ing + فعل اصلی + have been /has been + فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان همراه با مثال می پردازیم . 

1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر مثبت در زمان حال کامل استمراری است .

مثال :

هم اکنون دو ساعت است که پدر من منتظر است . My father has been waiting for two hours.
هم اکنون آنها سخت کار می کنند. .They have been working hard
( یعنی در حال کار کردن بوده و هستند و ممکن است کار هنوز هم ادامه داشته باشد )

2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن جملات خبری فقط کافی است از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده می کنیم .

مثال :

پدر من دو ساعت منتظر نبوده است . My father hasn't been waiting for two hours.
آنها سخت کار نمی کرده اند (هنوز هم نمی کنند )They haven't been working hard . 


3.جمله سوال مثبت : برای سوالی کردن این زمان فقط کافی است ، جای فعل کمکی have , has را با فاعل عوض کنیم .

مثال :

آیا پدر من هم اکنون دو ساعت است که منتظر بوده است . Has my father been waiting for two hours? 
آیا آنها سخت کار می کرده اند ؟ Have they been working hard .

4 . جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی فقط کافیست افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی haven't , hasn't در اول جمله قرار داده و بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .

مثال :

آیا پدر من برای دو ساعت منتظر نبوده است .Hasn't my father been waiting for two hours?
آیا آنها سخت کار نمی کرده اند ؟ Haven't they been working hard ?

5.جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل استمراری را با کلمات پرسشی که قبلاً نیز بیان شد سوالی کنیم بدین صورت است که این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 ( بستگی به نوع مثبت و منفی بودن سوال دارد ) بقیه جمله را می نویسیم . ( بقیه مطالب در مورد حذف کلمه ای که مورد سوال قرار گرفته ، قبلاً شرح داده شده است .) 

مثال :

چه مدت پدر من منتظر بوده است ؟ How long has my father been waiting for ?
پدر من در مدت 2 ساعت کجا منتظر من بوده است ؟ Where has my father been waiting for two hours ?

نکته : همانطور که قبلاً هم اشاره شد ، برای سوالی کردن جملات با کلمه پرسشی Who به عنوان فاعل جمله کافیست فاعل را حذف کرده و Whoرا به جای آن قرار دهید.

مثال :

چه کسی به مدت دو ساعت منتظر بوده است ؟ Who has been waiting for two hours ?
چه کسانی سخت کار می کرده اند ؟ Who have been working hard ?
چه کسی فرانسوی تمرین می کرده است ؟ Who has been practicing French ?
موارد کاربرد زمان حال استمراری :
1.هرگاه عملی در گذشته آغاز گردیده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه داشته باشد را با زمان حال کامل استمراری بیان می کنیم و قیدهای کاربردی با این زمان هم به عبارت زیر است :
For
Since
All day long
All this morning
During the past 15 minutes
Up to this very moment
برای
از وقتی که
تمام روز
تمام امروز صبح
در طول 15 دقیقه گذشته
تا این لحظه


مثال :
She has been watering the flowers during the past 15 minutes.
او در طول پانزده دقیقه گذشته مشغول آب دادن به گلها بوده است .
You have been writing the letters the whole day.
تمام روز مشغول نوشتن نامه ها بوده اید ؟

2. هرگاه تکمیل عملی در زمان حال برای ما مد نظر باشد ، ولی هنوز تاکید بر استمرار عمل وجود داشته باشد ، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم .
نکته مهم در زمان حال کامل استمراری ، استمرار و تکرار عمل از نقطه آغاز تا حال که این تاکیدات را با کلمات زیر که به معنای ( به طور مداوم ) می باشد بیان کنیم .
Steadily at the stretch continually


مثال :

هزینه ی زندگی به طور مداوم بالا رفته است .The cost of living has been rising continually. 
آنها به طور مداوم کار کرده اند .( یعنی هنوز هم کار می کنند ) They have been working steadily.

3.زمان حال استمراری معمولاً با افعال زیر به کار می رود ، یعنی با افعالی به کار می رود که ماهیت استمراری داشته باشند . برخی از این افعال عبارتند از :

Lie 
Sleep 
Learn 
Stand 
Stay 
Study
Work
Sit 
Rain 
Rest 
Swim 
Snow 


زمان گذشته ساده 
Simple present tense

زمان گذشته ساده بیانگر كاری است كه در گذشته ی نه چندان دور اتفاق افتاده است كه با افعال to be یعنی was / were و یا افعال اصلی بیان می شود .
فرمول ساخت این زمان با افعال to be به شكل زیر است : ( از چپ به راست بخوانید )
قیدها + مفعول + was /were + فاعل
لازم به ذكر است كه was برای اول شخص و سوم شخص مفرد و were برای بقیه اشخاص به كار می رود .
من / او دیروز اینجا بودم / بود . I/she was here yesterday .

آنها دیشب در خانه بودند . They were at home last night . 
برای منفی كردن این زمان با افعال to be فقط كافیست از كلمه ی not بعد از was و were استفاده كنیم .
من دیروز اینجا نبودم . I was not here yesterday . 
آنها دیشب در خانه نبودند . They were not at home last night . 
برای سوالی كردن این زمان با افعال to be كافی است جای فاعل را با فعل to be عوض كنیم .
مثال :
Was I here yesterday ? OR wasn't I here yesterday ?
Were they at home last night ? OR weren't they at home last night ?
و بلاخره هر گاه بخواهیم با كلمات پرسشی سوالی كنیم ، كلمه ی پرسشی را اول جمله قرار داده و بقیه ی جمله را طبق دستورات قبل می نویسیم .و هر گاه از who به عنوان كلمه پرسشی استفاده كنیم ،‌مانند زمان های قبل فقط كافیست فاعل را حذف و who را جایگزین آن كنیم .
آنها دیشب كجا بودند ؟ Where were they last night ? 
دیروز چه كسی اینجا بود ؟ Who was here yesterday ? 

اكنون به زمان گذشته با كاربرد افعال اصلی می پردازیم .
همانطور كه قبلاً بیان شد ، زمان گذشته بیانگر كارهایی است كه در گذشته مشخص انجام شده و به طور كلی تمام شده باشد . كه معمولاً همراه با قیدهای زیر همراه است :
هفته گذشته Last week
ماه گذشته Last month 
دیروز Yesterday 
یك ساعت پیش An hour ago
ده سال پیش Ten years a go
قبلاً Before 
برای ساختن زمان گذشته ساده به دودسته افعال با قاعده و بی قاعده نیاز داریم .اگر افعال با قاعده را بخواهیم به كار ببریم به این شكل عمل می كنیم كه ed را به فعل مورد نظر اضافه كرده ( پسوند ) و فعل حاصل را در جمله پس از فاعل قرار می دهیم اما اگر فعل مورد استفاده در جمله بی قاعده بود باید طبق قوانین موضوعه یعنی دستور ساختن افعال بی قاعده استفاده كنیم ( كه بعد از همین پست قرار داده خواهد شد )
حال به ساختار و تفسیر این زمان می پردازیم .
1. جمله خبری متبت : بیانگر یك جمله خبری در زمان گذشته ساده است ( اتفاقیست كه در گذشته مشخص اتفاق افتاده و در گذشته به پایان رسیده است . )
مثال :
She studied English yesterday afternoon . 
او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد .
I saw her 7 days ago .
من هفت روز پیش او را دیدم .
2. جمله خبری منفی برای منفی كردن این زمان از فعل كمكی Did استفاده می كنیم . بدین صورت كه پس از فاع از فعل كمكی و منفی شده Didn't استفاده می كنیم و با توجه به این كه فعل را باید پس از استفاده از فعل كمكی گذشته ، از حالت گذشته خارج كرد مصدر فعل ( شكل اصلی فعل ) را می نویسیم .
مثال :
She didn't study English yesterday afternoon .
او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه نكرد .
I didn't see her 7 days ago .
من هفت روز پیش او را ندیدم .
3. جمله خبری تاكیدی : برای ساختن جمله ی خبری تاكیدی در زمان گذشته ،‌پس از فاعل از كلمه Did برای تاكید روی فعل استفاده می كنیم كه نمایانگر تاكید بر قطعیت و مسلم بودن جمله است .
مثال :
She did study English yesterday afternoon .
او دیروز بعد از ظهر مطمئناً انگلیسی مطالعه كرد .
I did see her 7 days ago .
من هفت روز پیش مطمئناً او را دیدم .

4. جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن زمان گذشته ساده از فعل كمكی Did در اول جمله استفاده كرده و فعل جمله را از حالت گذشته خارج می كنیم ( مصدر ) .
مثال :
Did she study English yesterday afternoon ?
آیا دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد ؟
Did I see her 7 days ago ? 
آیا او را هفت روز پیش دیدم ؟

5.جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی از فعل كمكی Didn't در اول جمله استفاده كرده و طبق دستور شماره ی 4 بقیه جمله را می نویسیم .
Didn't she study English yesterday afternoon ?
آیا او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه نكرد ؟
Didn't I see her 7 days ago ?
آیا من او را هفت روز پیش ندیدم ؟
6.جمله سوالی با كلمات پرسشی : برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه قبلاً بیان شد ، فقط كافیست كه كلمات پرسشی را در اول جمله قرار داده و بقیه جمله را طبق دستور شماره 4 و 5 بنویسیم . و هرگاه از Who به عنوان كلمه پرسشی استفاده كردیم كافیست فاعل جمله را حذف كرده و Who را جای فاعل قرار دهیم .
When did she study English ?
او چه موقع انگلیسی مطالعه كرد ؟
Why did she study English yesterday afternoon ?
چرا او دیروز بعد از ظهر انگلیسی مطالعه كرد ؟
Why didn't you go home last night ?
چرا دیشب به خانه نرفتی ؟

موارد كاربرد زمان گذشته ساده :
1.از این زمان برای اعمالی كه در گذشته مشخصی اتفاق افتاده و به طور كلی تمام شده باشد ، استفاده مكی كنیم .
The lived in France for many years .
آنها مدت زیادی ( سال ها ) در فرانسه زندكی كردند .
You had a cold last week.
شما هفته گذشته سرماخوردگی داشتید .
2 .این زمان بیان كننده ی كارهای عادی و تكراری در گذشته است . نكته قابل توجه در این بحش این است كه بدانیم در این حالت قیدهای كثرت و تكرار همراه جمله می آیند .
When I was child , I often played ping-pong .
هنگامی كه بچه بودم ( در دوران بچگی ) اغلب پینگ-پنگ بازی می كردم .
They always went to the park when ever I saw them .
هر موقع آنها را می دیدم ، همیشه به پارك می رفتند .
1. 3.جهت كارهایی كه در گذشته فوراً اتفاق افتاده و به طور متوالی و پش سرهم بوده نیز از این زمان استفاده می كنیم . بعضی از كلمات همراه با این دستور عبارتند از :
when as soon as the moment that on that time 
As soon as he came here , I gave him your message .
به محض اینكه به خانه آمد ، پیغامت را به او دادم .
The students stood up , when I entered the class .
موقعی كه وارد كلاس شدم ،‌دانش آموزان بلند شدند .

2. كارهایی را كه در یك دوره ی زمانی در گذشته ، كمی استمرار داشته اما فوراً در همان زمان یعنی گذشته قطع شده است ، را با زمان گذشته ساده بیان می كنیم .
ما دو هفته آنجا كار كردیم . 
We worked there for 2 weeks .
دیروز صبح 3 ساعت برف بارید . 
It snowed 3 hours yesterday morning .
3. آخرین مورد و نكته ی بسیار مهم این است كه پس از كلمات ربط زیر از جمله ی گذشته ساده استفاده می كنیم .

جمله ی گذشته ساده + Till Until As soon as + جمله گذشته ی ساده 
I waited for him there till he came .
من منتظر او ماندم تا او آمد .
سری دیگر از این كلمات ربط عبارتند از :
موقعی كه when 
قبل از ... before
در آن زمان by the time
كه در ساختار جمله ی زیر به كار می رود .
جمله ی گذشته ساده When before by the time + + جمله گذشته استمراری یا كامل 
She had gone to the park , before we arrived .
قبل از اینه برسیم آنها به پارك رفته بودند .
I was listening to the radio , when you came in .
داشتم به رادیو گوش می كردم كه شما داخل شدید .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها