تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت3
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت3

دوشنبه 14 تیر 1389 20:49

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

Going to : 
فعل to beبا going to همراه با یک مصدر دیگر نشان دهنده آینده و قصد انجام کاری در آینده است که فرمول و دستور ساخت آن به شکل زیر است :
فاعل+ to be + going to + فعل ساده + قیدهای آینده


Ali is going to leave Tehran tomorrow morning. 
علی قصد دارد فردا صبح تهران را ترک کند .

They are going to buy a new car today. 
آنها قصد دارند امروز یک ماشین نو بخرند .


برای درک بهتر موارد گفته شسده نکاتی که در پایین گفته شده و نگاهی کامل و مختصر به مبحث Present Continuous است راحتماً بخواانیید .( به ویژه برای جلوگیری از سردرگمی در مورد تفاوت استفاده از حال استمراری و Going to .)
Note #1: use the Present Continuous to talk a bout actions happening ate the time of speaking and temporary actions happening around now . 
I'm doing washing-up .
He's doing a lot of exercise at the moment .
Note# 2 : use the Present Simple (NOT the Present Continuous ) with state verbs .
I know how to play chess .
like love hate want need prefer know understand remember believe suppose twig State verbs :

Note *1 (VERY IMPORTANT ) : Going to (future plans ) 
Using (going to) to talk about something you intend or plan to do (you have already decided to do it ) .
A:are you going to see Sally this week ?
B:I don't know .I'm going to phone her this evening .
Note *2: we often use future time expressions with going to (this afternoon ,tonight , tomorrow , next week , etc )

Note &1: ( VERY IMPORTYANT ) Present Continuous ( future arrangement ) 
Use the present continuous to talk about personal arrangements or fixed plans . they often involve other people and the time /place has been arranged .
When are you starting your new job ?
She isn't coming to my birthday party .
Note *& : (VERY IMPORTANT ) : going to and present continuous can be used to express similar ideas . choose depending on what you mean .
I'm going to see Phil again . ( a decision has been made but not arrangement )
I'm seeing Phil tonight at this club . ( an arrangement has been made with Phil )
Note *&2: with verbs go and com , we usually use the present continuous .
I am going to Australia as soon as I have saved enough money


زمان حال کامل یا ماضی نقلی
Present perfect tense
زمان حال کامل یا ماضی نقلی بیانگر کاریست که در گذشته انجام گرفته و اینک اثر و نتیجه ی آن مورد نظر است و شکل فعل در این زمان با افعال کمکی have , has همراه است که has برای سوم شخص مفرد و have برای بقیه اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد .
برای ساختن این زمان و به طور کلی زمانهای کامل که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد ، نیاز به اسم مفعول فعل مورد نظر است . لازم به ذکر است که افعال از نظر قاعده به دست آوردن اسم مفعول و شکل گذشته فعل به دو دسته با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده و بی قاعده طبقه بندی می شوند . برای ساختن اسم مفعول در مورد افعال با قاعده ، مانند ساختار گذشته ی فعل ، فقط یک ed به فعل اضافه می کنیم .

مثال :

Work à worked , open à opened , walk à walked , close à closed

اما افعالی که بی قاعده هستند ، خودشان دارای اسم مفعول می باشند که طبق قوانین موضوعه در انگلیسی بیان شده است .

مثال :

Go à gone , see à seen , think à thought , put à put
در پایان این آموزش به لیست کلی این افعال اشاره شده است . 
فرمول کلی این زمان به شکل زیر است : (از راست به چپ بخوانید )
قیدها + مفعول + اسم مفعول + have /has + فاعل

حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم :

1. جمله خبری مثبت : بیانگر یک خبر واقعی و مثبت در زمان حال کامل می باشد .

مثال :
آنها قبلا مرا دیده اند .They have seen me before. 
او سخت کار کرده است .She has worked hard. 

2. جمله خبری منفی : برای منفی کردن این زمان کافیست از کلمه not پس از افعال کمکی have , has استفاده کنیم .
مثال : 
آنها قبلاً مرا ندیده اند . They have not /n't seen me before.
او سخت کار نکرده است . She has not /n't worked hard.

3. جمله سوالی مثبت : برای سوالی کردن این زمان به شکل مثبت ، جای have , has را با فاعل عوض می کنیم . 

مثال :

آیا آنها قبلاً مرا دیده اند ؟ Have they seen me before ? 
آیا او سخت کار کرده است . Has she worked hard?

4. جمله سوالی منفی : برای سوالی کردن این زمان به شکل منفی ، فقط کافی است افعال کمکی مذکور را به شکل منفی یعنی به صورت haven't وhasn't در اول جمله قرار دهیم و سپس بقیه را طبق دستور شماره 3 بنویسیم .
مثال :
آیا آنها قبلاً مرا ندیده اند ؟Haven't they seen me before ? 
آیا او سخت کار نکرده است ؟Hasn't she worked hard ? 

نکته بسیار مهم : افعال has , have را هر گاه به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده کنیم برای سوالی کردن از افعال کمکی do , does استفاده می کنیم . اما در اینجا افعال have , has به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده می کنیم ( و در کنار آن اسم مفعول ، فعل اصلی را قرار می دهیم ) و بنابراین برای سوالی کردن از خود فعل have , has استفاده می کنیم . 

5. جمله سوالی با کلمات پرسشی : هرگاه بخواهیم زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) را با کلمات پرسشی ، که قبلاً بیان شد ، سوالی کنیم این کلمات را در اول جمله قرار داده و سپس طبق دستور شماره 3 و 4 بقیه جمله را می نویسیم .
چرا آنها مرا قبلاً دیده اند ؟Why have they seen me before ? 
چه موقع آنها مرا دیده اند ؟When have they seen me ? 
چرا او سخت کار نکرده است ؟ Why hasn't she worked? 

نکته : هرگاه از کلمه ی پرسشی who به عنوان فاعل جمله استفاده کردیم فقط کافیست جای فاعل را با who عوض کنیم و جمله را بنویسیم .
مثال : چه کسانی قبلاً مرا دیده اند ؟ Who have seen me before ? 
چه کسی سخت کار نکرده است ؟ Who hasn't worked hard ? 

موارد کاربرد زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) 

1. برای بیان کاری که اخیراً اتفاق افتاده یا هم اکنون منتظر پایان یافتن آن هستیم . که در این حالت می توانیم از کلمات just _ now _ just nowاستفاده کنیم .
خواهرم همین الان رسیده است . My sister had just arrived. 
من همین الان تکالیفم را تمام کرده ام .I have finished my homework just now. 

2. برای بیان کاری که در گذشته تکرار شده است نیز می توانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم .
آنها ما را دو بار برای شام دعوت کرده اند . They have invited us for dinner twice.
او هرگز چنین گلهای زشتی را ندیده است . She has never seen such ugly flowers.

3. همچنین کارهایی که در زمان گذشته نامعلوم و نامشخص اتفاق افتاده است را می توانید با این زمان بیان کنیم ، که در این حالت کلمات زیر تاکید بر انجام شدن این کار است .


Finally
before
already
lately
recently
yet
سرانجام
قبلاً
اخیراً
قبلاً
اخیراً
هنوز


مثال :

علی اخیراً این درس را خوانده است .Ali has read this lesson already. 

4. هرگاه یک دوره زمانی اتفاق افتاده و هنوز تمام نشده باشد ، باید از زمان حال کامل استفاده کنیم ، که معمولاً با کلمات زیر همراه است .
5. 
Today
this evening
this year
this month
tonight
this morning
امروز
امروز عصر
امسال
این ماه
امشب
امروز صبح

مثال :

امروز صبح این درس را مطالعه نکرده ام . I haven't studied this lesson this morning.
او حقوق این ماهش را دریافت نکرده است .She hasn't received her salary this month. 

6. قیدهای زیر که نمایانگر اتفاق افتادن کاری است و در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده و تا لحظه صحبت کردن ادامه دارد ، با زمان حال کامل بیان می شود . که همگی به معنای ( تاکنون ،حالا ، تا این لحظه ) می باشد .
As yet so far up to now up to the present time till now

مثال :

ما تا حالا مطالعه نکرده ایم . We haven't studied so far.
تا به حال ( هنوز ) به خانه ی عمویم نرفته ام . As yet, I haven't gone to my uncle's home.

7. برای اعمالی که در گذشته مشخصی آغاز گردیده و تا حال ادامه دارد ، از این زمان استفاده می شود که از دو حرف اضافه since , for برای بیان آن استفاده می شود . لازم به ذکر است نقطه شروع عمل را با حرف اضافه since به معنای ( از – تاحالا ) و مدت زمانی که تا حال طول کشیده است را با حرف اضافه for به معنای ( مدت ) نشان می دهیم . پس به طور کلی فرق for , since در این است که since به مبدا زمان و for به طول زمان اشاره دارد .

مثال :
Since 1998
since 12 o'clock
Fore three days
for five hours
از سال 1998
از ساعت 12
برای 3 روز
به مدت 5 ساعت


نکته : نکته قابل توجه ای که از نکات مهم کنکور هم می باشد این است since , for همیشه با زمان حال کامل since به کار رود ، بدین مفهوم است که فعل آن جمله هنوز هم ادامه دارد که در جمله ستاره دار بیان شده است .مثال :

او به مدت 6 ماه کار کرده است . He has worked there for six months.
از موقعی که مریض شده ام به دیدنم نیامده است .( یعنی هنوز هم مریض هستم ) He has worked there since Februar . 
8.این زمان همچنین برای شرح عملی که چندین بار در گذشته انجام شده است به کار می رود .

مثال :

او چنیدن بار این کتاب را خوانده است . She has read this book for several times
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها