تبلیغات
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
مرندآنلاینLearninEnglisEverydayیادگیری انگلیسی - گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت 1
یادگیری زبان انگلیسی از طریق اینترنت و دوستان به صورت شیرین و جذاب

گرامر انگلیسی،بخش دوم 2، قسمت 1

دوشنبه 14 تیر 1389 20:43

نویسنده : ناصر امامی
ارسال شده در: آموزش گرامر انگلیسی ،

زمان حال ساده
Simple present tense
این زمان بیانگر كارهایی كه به طور عادی از روی رسم و عادت و به صورت تكراری انجام می شود .پس بطور كلی شكل فعل در زمان حال به صورت ساده است و هر گاه فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد ،شناسه sیا es به فعل اضافه می گردد و فرم سوالی و منفی این زمان به وسیله افعال كمكی do و does ساخته میشود . فرمول كلی این زمان به شكل زیر است .( از چپ به راست بخوانید )
قیدها+مفعول +فعل +فاعل
حال به تفسیر و ساختار این زمان می پردازیم .
1-جمله خبری مثبت : بیانگر خبر در زمان حال ساده است و همانطور كه قبلاً بیان شد نشانگر كارهای عادی و تكراری است كه از روی رسم و عادت انجام میشود كه جملات آن به شكل زیر است .

مثال : 
آنها هر روز به مدرسه می روند. . They go to school every day
او انگلیسی مطالعه می كند . He studies English.

2-جمله خبری منفی : بیانگر خبری در زمان حال ساده است و برای منفی كردن این زمان همانطور كه قبلاًبیان شد از افعال كمكی doو dose استفاده میشود . با توجه به اینكه از dose برای سوم شخص مفرد و از از do برای بقیه اشخاص استفاده می كنیم.
نكته قابل توجه اینكه هنگام استفاده از dose برای سوم شخص مفرد شناسه s یا es باید از جمله حذف گردد.


مثال:
آنها هر روز به مدرسه نمی روند . They don't go to school every day.

او انگلیسی مطالعه نمی كند. He doesn't study English

3-جمله خبری تاكیدی : این مبحث بسیار مهم است و آن اینست كه برای تاكید در زمان حال ساده از افعال كمكی do و dose پس از فاعل و پیش از فعل اصلی استفاده می كنیم .
مثال :
آنها مسلماً هر روز به مدرسه می روند . They do go to school every day .

او یقیناً انگلیسی مطالعه می كند . He does study English

4-جمله سوالی مثبت : برای سوالی كردن این زمان به صورت مثبت همانطور كه گفته شد از افعال كمكی do و does را در جمله می آوریم و طبق دستور شماره 1 عمل می كنیم . با توجه به این نكته كه برای سوالی كردن زمان سوم شخص مفرد شناسه s و es از جمله حذف می شود .

مثال :
آیا آنها هر روز به مدرسه می روند ؟ Do they go to school every they ? 

آیا او انگلیسی مطالعه می كند ؟ Does he Study English ?

5-جمله سوالی منفی : برای سوالی كردن این زمان به صورت منفی از افعال كمكی do و does استفاده كرده و بر طبق دستور شماره ی 4 جمله را به صورت ساده می نویسیم .

مثال :

آیا آنها هر روز به مدرسه نمی روند ؟ Don't they go to school every day ?

آیا او انگلیسی مطالعه نمی كند ؟ Doesn't he study English ?

جمله سوالی با كلمات پرسشی : ‌برای سوالی كردن این زمان با كلمات پرسشی كه معمولاً به آنها wh- Question می گویند ، بدین ترتیب عمل می كنیم كه كلمه پرسشی را در اول جمله قرار داده و طبق دستور شماره 4 و 5 بقیه ی جمله را می نویسیم . یعنی فقط كافیست كلمه پرسشی را اول جمله قرار دهیم .

مثال :
آنها هر روز كجا می روند ؟ Where do they go every day ?

آنها چه موقع به مدرسه می روند ؟ When do they go to school ?

چرا او انگلیسی مطالعه نمی كند ؟ Why doesn't he study English ?

همانطور كه ملاحظه كردید با توجه به نوع و ماهیت كلمه پرسشی و نوع آن از نظر مكان ،‌زمان ، علت و ... كلمه ی مورد سوال از جمله حذف می شود .
مثلاً چون جمله اول با كلمه پرسشی where سوالی شد ، بنابراین كلمه مكان كه school است باید از جمله حذف شود .همینطور در جملات دوم و سوم به ترتیب زمان و علت از جمله حذف شده است .
در جلسه آینده موارد كاربرد زمان حال ساده را بررسی می كنیم .


فراموش نكنید بهترین راه برای یادگیری معنای یك لغت كاربرد آن در جمله است .پس با هر كلمه جدیدی كه یاد می گیرید چند جمله بسازید تا هم به گرامر خود كمك كرده باشید و هم آن كلمه را بهتر آموخته باشید .

موارد كاربرد زمان حال ساده :
1-1-جملات زمان حال ساده نشان دهنده كارهای عادی و تكراری است كه از روی رسم و عادت بیان میشود وبا قیدهای زیر همراه است.
هر روز every day یك روز در میان every other day 
هر هفته everyweek هر سال every year 
علی هر روز به مدرسه می رود ali goes to school every day.
1-2-ممكن است این قیدهای زمان نیز به صورت جمع به كار روند .
روزهای سرد on cold days جمعه ها on Fridays 
آنها روزهای سرد سر كار نمی روند .they don't go to work on cold days. 
1-3-ممكن است قیدها همراه با ly باشد .
هر سال yearly هر ماهه monthly 
روزانه daily هر هفته once a year 
آنها هر سال به خانه ما می آیند .they come to our home yearly.
1-4-گاهی قیدها به صورت تكرار معین بیان می شود .
ماهی شش مرتبه 6times month هفته ای 2 بار twice a week سالی یكبار once a year 
She goes to swimming pool once a week.
او هفته ای یكبار به استخر می رود .
1-5-ممكن است قیدهای تكرار به صورت قید تكرار نا معین چند كلمه ای باشند .
گاهگاهی from time to time گاهگاهی every now and then 
همیشه all the tmie گاهگاهی once in a while 
My father gets sick every now and then .
پدرم گاهگاهی مریض می شود .

نكته :نكته مهم در مورد قیدهای شماره 1تا 5 اینست كه این قیدها هم در ابتدای جمله و هم در انتهای جمله می توانند به كار روند .

1-7-گاهی ممكن است قیدها به صورت تكرار نامعین یك كلمهای باشند.
همیشه always گاهی اوقات sometimes 
اكثراً mostly عموماً generally 
بطور مر تب regularly بارها frequenly 
به ند رت seldom هرگز (قید تكرار منفی )never 
توجه كنید كه محل قرار گرفتن این قیدهای یك كلمه ای پس از افعال كمكی و قبل از افعال اصلی در جمله است .(البته این قید ها برای تاكید نیز می توانند در اول جمله قرار گیرند ).
من معمولاً شبها مطاله می كنم . I usualey study at night.
او همیشه می تواند برنج بخورد . he can always eat rice.
Some times , I go to the movie
گاهی اوقات ، به سینما می روم . (تاكید در جمله )
2-برای آیندهای كه انجام گرفتن آن همراه با طرحهای پیش بینی شده است از زمان حال ساده استفاده میكنیم .در این حالت چون صحبت از آینده پیش بینی شده است ،حتماً باید از قید آینده در جمله استفاده كنیم. 

I leave here at 8:00 tmorrow evening.
من فردا عصر اینجا را ترك خواهم كرد.
او چند روز دیگر می رسد .she arrives in a few days time . 
3- برای نشان دادن و بیان كردن توانایی های ذهنی و جسمی از این زمان استفاده می كنیم .
آنها خوب فكر می كنند . they thinkwell. 
او این مشكلات را خوب حل می كند .she solves these problems very well. 
4- از زمان حال ساده برای نشان دادن و بیان كردن حقایق ساده استفاده می كنیم .
پدر من صاحب پنچ ماشین است . my father owns 5 cars. 
این كتاب متعلق به من است . this book belongs to me . 
5- این زمان برای حقایق و قوانین علمی و طبیعی و تغییر نا پذیر مورد استفاده قرار می گیرد .
The water freezes at zero degrees.
آب در صفر درجه سانتی گراد یخ می بندد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گرامر انگلیسی ، زمان حال ساده ، انگیلیسی ، زبان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، آموزش گرامر ، یاد گرفتن زمان ها ، زمان های انگلیسی ، زمان آینده کامل ، زمان آینده زمان آینده استمراری ، گذشته کامل استمراری ، حال ساده ، زمان حال ، با مثال ، با ترجمه ،
آخرین ویرایش: - -اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها